جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شماره 9170/ ت 20979 هـ

وزارت کشور
هیأت وزیران درجلسه مورخ 18/12/1377 بنابه پیشنهاد شماره 15784/42/4/1 مورخ 8/12/1377 وزارت کشورودراجرای مواد (3)،(6) و(7) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362 – وبه استناد ماده 13 قانون مذکور تصویب نمود:
تغییرات واصلاحات تقسیماتی به شرح زیر دراستان یزد صورت می گیرد:
الف : دهستان ایثاربه مرکزیت روستاهای کرخنگان مشتمل برروستاها ، مزارع ومکانهای زیر:
1-بهارخیز2- بیدپری 3- تل سیاه 4- توتک 5- توتک ناز 6- چاه خرم کل کت 7- چاه طاس 8- چنارناز 9- جرمق سفلی 10- جرمق علیا11- خانه سرخ 12- دره بید13- رضاآباد 14- سربره علیا15- سربره سفلی 16- سنبل آباد 17- سیبک 18- عرب آباد19 – قنات گور 20- کت آباد 21- کرخنگان 22- له دراز 23 – هرابرجان مطابق نقشه250000/1 ضمیمه ایجاد وتأسیس می شود.
ب : بخش مروست به مرکزیت شهرهرات ازترکیب بخشهای دهستانهای هرارجان وایثارایجاد وتذسیس می شود.
ج: شهرستان خاتم به مرکزیت شهرهرات ازترکیب بخشهای زیر ایجاد وتأسیس می شود:
1- خش مرکزی به مرکزیت شهرهرات مشتمل بردهستانهای فتح آباد وچاهک .
2- بخش مروست
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیب
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/18
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :