جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

شماره 68610 / ت 22081 26/12/1378

وازارت آموزش و پرورش
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در تعیین وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول بنند»ب» ماده (11) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 18998 / ت 19089 ه- مورخ 27/3/1377 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر جهت اجرا ابلا‎ ‎‎غ‎ ‎‎‎‎‎‎ می شود:
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان جزو مؤسسات اشاره شده در بند (10) فهرست وزارتخانه ها و مؤسسات موضوع بند »ب» ماده (11) استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری منضم به آیین ناماه مأموریت محسوب می شود و اعزام مأمور حداکثر تا پنجاه (50) نفر از مستخدمان رسمی وزارت آموزش و پرورش علاوه بر تعداد یکصد (100) نفر مأمور موضوع تصویب نامه شماره 33378/ت 301 ه- مورخ 5/7/1371 به اتحادیه یاد شده با رعایت ماده (3) آئین نامه مأموریت و تبصره (1) آن با حفظ پست سازمانی تا شش (6) ماه مجاز است.
تمدید مأموریت در صورت نیاز مؤسسه یادشده و رضایت مستخدم بدون حفظ پست سازمانی و با رعایت مقررات مربوط مجاز است
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16040
تاریخ تصویب :
1378/12/26
تاریخ ابلاغ :
1378/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :