جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

شماره 68283/22605 ه- 17/12/1378

وزارت بازرگانیوزارت تعاونوزارت صنایعوزارت نفت
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی ، بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 64545/ت18583 ه- مورخ 15/6/1376 ، در جلسه مورخ 3/12/1378 ستاد یاد شده ، به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد:.
1- قیمت روغن کار کرده ( به عنوان پایه روغن موتور تصفیه دوم ) هر لیتر یکصد (100) ریال تعیین می گردد.
2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ملزم است نسبت به تحویل روغن موتور به مصرف کنندگان عمده در ازای تحویل روغن سوخته به اتحادیه تولید کننندگان روغن موتور تصفیه دوم بر اساس دستور العمل وزارت نفت اقدام نماید.
3- تولید کنندگان روغن موتور تصفیه دوم ملزم به رعایت استاندادر تولید روغن موتور وزارت نفت می باشند.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16041
تاریخ تصویب :
1378/12/03
تاریخ ابلاغ :
1378/12/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت تعاون
موضوع :