جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 3632-ق 15/12/1378
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/12/1378 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانو اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
شماره 69162 25/12/1378
مجلس شورای اسلامی –نهاد ریاست جمهوری
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصدو هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3632-ق مورخ 15/12/1378 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور –سید محمد خاتمی

ماده واحده-تبصره ذیل به عنوان تبصره های (3) الی (7) به قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصدو سی و هشتم (138) قانو ن اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 26/10/1368 الحاق می گردد:
تبصره 3-مصوبات دولت و کمسیون های مربوط در مورد اصل هشتاد و پننجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
تبصره 4- چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران ، ظرف مدت مقرر در قانون ، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ، ملغی الاثر خواهد بود.
تبصره 5- رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویبنامه های هیأت وزیران و کمیسیون های مربوط می تواند از و جود کارشناسان خبره در رشته های مختلف حقوقی ، مالی ، اداری و غیره ( بدون ایجاد ردیف سازمانی ) به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آراء هیأت مزبور جنبة مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است.
تبصره 6- رئیس مجلس شورای اسلامی می تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیأت و با عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیأت کارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا منتقل می شود و چنانچه باز نشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی شود.
تبصره 7-رئیس مجلس می تواند آئین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند.هزینه اجرائی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می شود.
قانون فوق مشمتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصدو هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1378 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16046
تاریخ تصویب :
1378/12/08
تاریخ ابلاغ :
1379/01/11
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :