جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

شماره 33531/ت 15875ه 27/9/1374
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پیشنهاد شماره 12816-63/4196-102 مورخ 16/8/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (12) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1373 - آئین نامه اجرائی تبصره یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- از نظر این آئین نامه افراد و خانواده های واجد شرایط عبارتند از خانواده های نیازمند، زنان بیوه نیازمند، زنان پیر و سالخورده بی سرپرست ونیازمند، زان و کودکان بی سرپرست ،خانواده های دارای سرپرست از کار افتاده و معلولان ، خانواده های سربازان معیل و نیازمند(دردوران خدمت وظیفهخانواده های نیازمندزندانیان (در زندان محکومیت سرپرست خانوداده )، خانواده های نیازمند معتادان و آسیب دیدگان اجتماعی که سرپرست آنها از کار افتاده موقت و دایم است ومشمولان طرح شهید رجایی که تحت پوشش خدمات حمایتهای بیمه ای و غیر بیمه ای دیگر نیستند.
تبصره 1- تشخیص و تعیین افراد و خانواده های واحد شرایط و افراد تحت تکفل آنان حسب مورد با کمیته امداد امام خمینی (ره )، سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندانها واقدات تامینی وتربیتی کشور - انجمن حمایت زندانیان - است.
تبصره 2- در کلیه موارد یاد شده بالا افراد تخت تکفل عبارتند از همسر، فرزندان دختر تا قبل از ازدواج ، فرزندان پسر کمتر از (20) سال تمام (در صورت اشتغال به تحصیلات عالی تا حداکثر(25) سال تمام ) همچنین در صورت معلول بودن فرزند پسر به طور دایم و والدین از کار افتاده تحت تکفل خانواده به تشخیص سازمان بهزیستی کشور0
ماده 2- میزان مستمری پرداختی ماهانه به افراد و خانواده های مشمول به تناسب بعد خانوار در قالب اعتبارات برنامه خدمات حمایتی قوانین بودجه سنواتی کل کشور و بر اساس مبانی وموازینی که سالانه به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین می شود.
ماده 3- کمیته امداد امام خمینی (ره )، سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور- انجمن حمایت زندانیان - مکلفند اقدامات و عملیات سالانه خود را در قالب موافقتنامه شرح فعالیتهای جاری به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در چهارچوب مفاد موافقتنامه مبادله شده به مراحله اجرادرآورند.
تبصره - دستگاههای یاد شده موظفند گزارش عملکرد ومصارف اعتبارات تخصیص یافته را هر (4) ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
ماده 4- بیست و پنج درصد(25%) از اعتبارات یادشده درتبصره (12) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با نظارت وزارت کار وامور اجتماعی ، صرف خوداشتغالی افراد مشمول تبصره مذکور خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14805
تاریخ تصویب :
1374/09/19
تاریخ ابلاغ :
1374/10/07
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :