جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

شماره 11387/ت 15995ه 27/9/1374
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/9/1374 بنا به پیشنهاد شماره 13349 مورخ 18/9/1374 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند(5) ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب 1373 - تصویب نمود:
تبصره زیر به بند(الف ) ماده (3) آئین نامه اجرائی بند(5)ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - موضوع تصویبنامه شماره 8331/ت 15464ه مورخ 5/7/1374 - الحاق می شود:
(تبصره - اختیارات حوزه علمیه قم راجع به طلاب علوم دینی و روحانیون وارائه اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات در حوزه علمیه مشهد با مدیریت حوزه علمیه مشهدمی باشد)
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14805
تاریخ تصویب :
1374/09/19
تاریخ ابلاغ :
1374/10/07
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :