جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

شماره 31399/ت 15880ه 27/9/1374

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/9/1374، به استنادبند(6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 27/2/1374 موضوع تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز- بشرح زیر اصلاح می شود:
(3- مهلت ایفای تعهد برای معرفی و فروش ارز حاصل ازصادرات به بانکها، در مورد فرش شش ماه ، در مورد سایر کالاها سه ماه ،ودر مورد خدمات بر حسب قرارداد منعقد شده ، تائید وزارتخانه مربوط و موافقت بانک مرکزی تعیین می شود. به صادر کنندگان کالا که قبل از پایان مهلت یاد شده ارز خود را معرفی کنند و بفروشنده ، متناسب با ارزش ریالی حاصل از فروش ارز و مدت باقی مانده از مهلت قانونی ، براساس نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صادرات ، جایزه ریالی پرداخت می شود وکسانی که با تاخیر غیرموجه - به تشخیص بانک مرکزی - ارز خود را معرفی کنند و به فروش برسانند، علاوه بر اعمال تعزیرات حکومتی ، متناسب با ارزش ریالی ارزمعرفی شده و مدت زمان تاخیر با احتساب نرخی معادل دو برابر سود تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صادرات ، جریمه می شوند.
این تصویبنامه از تاریخ 31/2/1374 قابل اجراست.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14805
تاریخ تصویب :
1374/09/19
تاریخ ابلاغ :
1374/10/07
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :