جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

شماره :37701/ت 16360ه 28/12/1374
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1374 بنا به پیشنهاد شماره 680-32/6697-102 مورخ 8/12/1374 سازمان برنامه و بودجه وبه استناد تبصره (35) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1373- آئین نامه اجرائی تبصره یادشده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- کلیه دستگاههای اجرائی موظفندبا تشخیص کمیته موضوع ماده (2) این آئین نامه به تناسب فعالیتهای خود، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات جاری خود را به امر بهبود و افرایش بهره وری در زمینه های نظام اداری ، سیستمهاو روشهای کار، استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته وارتقای مهارتهای مدیران ، افزایش مشارکت فعال کیه کارکنان در تمامی سطوح ، بهبود نظام گزینش و انتصاب مدیران ، مطالعه ، سنجش و تحلیل بهره وری و سایر اقداماتی که بطور مشخص دارای نتایج علمی برای ارتقای بهره وری میشود اختصاص دهندو برنامه اجرائی و میزان اعتبار مورد نیاز آن را، درموافقتنامه شرح عملیات جاری که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میکنند، منظور نمایند.
ماده 2- به منظور استمرار فعالیتهای ارتقای بهره وری و حسن اجرای این تبصره ، در هر دستگاه اجرائی ،کمیته ای تحت عنوان (کمیته بهره وری ) مرکب از مدیران عالی و صاحب نظران و کارشناسان مربوط، به انتخاب رئیس دستگاه ، تحت نظر یکی از معاونان (ترجیحا" معاونت طرح و برنامه یا عنوان مشابه ) آن دستگاه تشکیل میشود وفعالیتهای افزایش و بهبود بهره وری را سازماندهی و هدایت میکند.
تبصره - دستورالعمل تشکیل وکارکرد این کمیته حداکثر ظرف (2) ماه پس از ابلاغ این آئین نامه به تصویب عالی ترین مقام دستگاه اجرای ذیربط میرسد و یک نسخه از آن به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود.
ماده 3- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند شاخصهای بهره وری حوزه مسئولیت خود را براساس فرمها ودستورالعملهای ابلاغی توسط سازمان برنامه و بودجه ، برای سالهای گذشته تکمیل کنند و در مورد سالهای آینده اطلاعات مربوط به هر سال را حداکثر تا پایان نیمه اول سال بعد به سازمان یاد شد ارسال کنند.
ماده 4- کمیته های بهره وری موضوع ماده (3) این آئین نامه موظفند علل کاهش یا افزایش بهره وری و شیوه ها و روشهای ارتقای آن را بررسی کرده نتایج را ازطریق معاونت مربوط برای جمع بندی حداکثر تا پایان آذرماههر سال به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
ماده 5- برای هر گونه بازنگری در شاخصهای بهره وری یا سایر موارد مندرج در تبصره (35) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گروهی مرکب از نمایندگان دفتر ذیربط سازمان برنامه و بودجه دستگاهای اجرائی ذیربط، مرکز آمار ایران و دو نفر صاحب نظر به تشخیص سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود و تصمیمهای لازم را اتخاذ میکنند.
ماده 6- سازمان برنامه وبودجه عهده دار جمع بندی ، پردازش ،تطبیق چگونگی محاسبه شاخصها با دستورالعملهای موضوع ماده (3) این آئین نامه وانتشار مستمر نتایج است. همچنین سازمان یاد شده موظف است با همکاری مرکز آمار ایران زمینه لازم را برای تولید، جمع آوری ، تصحیح و نشر اقلام آماری مورد نیاز محاسبه شاخصهافراهم کند.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند در این زمینه با سازمان برنامه و بودجه همکاری کنند، در غیر اینصورت سازمان یاد شده خود، با همکاری مرکز آمار ایران ، تاحدامکان براساس داده های موجود، اقدام میکند.
ماده 7- نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و سازمان یاد شده هر سال گزارش کاملی را از وضعیت شاخصهای بهره وری در کشور، تجزیه و تحلیل آنها، همراه با انجام مطالعات تطبیقی لازم تهیه و به هیات وزیران ارایه میکند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14883
تاریخ تصویب :
1374/12/27
تاریخ ابلاغ :
1375/01/20
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت معادن و فلزات
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :