جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره : 15528/ت 16315ه 28/12/1374
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/12/1374 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(ی ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375 کل کشور، آئین نامه اجرائی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدامیشود، مشمول بند(ی ) تبصره مزبوربوده و مصرف آن طبق مقررات این آئین نامه خواهد بود.
ماده 2- برای واریز هدایای نقدی موضوع این آئین نامه ، حساب بانکی نزد شعب یکی از بانکهای مجاز توسط خزانه بادرخواست ذیحساب و در مورد دستگاههاییکه طبق قانون فاقد ذیحساب هستندبادرخواست مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده یا خواهد شد افتتاح میگردد و هر یک ازدستگاه های مذکور مکلفند کلیه وجوه اهدایی موضوع ماده (1) این آئین نامه را به حساب مذکور واریز نمایند.
تبصره - مانده وجوه مصرف نشده موضوع تصویب نامه شماره 72962/ت 483ه مورخ 17/12/1373 از تاریخ ابلاغ این آئین نامه به حسابهای مفتوح یاد شده منظور میشود و بر اساس مفاد این آئین نامه قابل مصرف خواهد بود.
ماده 3- وجوه مربوط به هدایا برای مصارف خاص پس از واریز به حساب یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده است.
ماده 4- هدایای نقدی اهدا شده موضوع این آئین نامه منحصرا"در موارد تعیین شده توسط اهدا کننده قابل مصرف است.
ماده 5- مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنهاست.
ماده 6- نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه وصلاح ،همچنین میزان پیش پرداخت و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار ونوع و میزان تضمین پیش پرداخت و حسن انجام کار و نیز مدارک لازم برای اسناد هزینه های انجام شده از محل وجوه موضوع این آئین نامه مطابق مقررات پیش بینی شده در قانون (نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند) مصوب سال 1364 و آئین نامه های اجرائی مربوط خواهد بود.
ماده 7- اموالی که از محل هدایای نقدی موضوع این آئین نامه خریدرای میشود جزء اموال دولتی محسوب شده ، مشمول مقررات آئین نامه اموال دولتی است.
ماده 8- دستگاههای موضوع ماده (1) این آئین نامه موظفندحساب هدایای موضوع ماده یاد شده را هر شش ماه یکبار به طور جداگانه از حسابهای بودجه برنامه ای تهیه وتنظیم و پس از تایید بالاترین مقام دستگاه ، به همراه اسناد مربوط نگهداری نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14883
تاریخ تصویب :
1374/12/23
تاریخ ابلاغ :
1375/01/20
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :