جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

شماره 38632ت 16341ه 28/12/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/12/1374 بنا به پینشهاد شماره 6738-102 مورخ 9/12/1374 سازمان برنامه و بودجه در اجرای تبصره (12) قانون بودجه سال 1375 کل کشور آئین نامه اجرائی تبصره مزبور را بشرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- کمیسیون اجرائی تبصره (12) قانون بودجه سال 1375 به مسئزلیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضویت وزیر مسکن و شهر سازی امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و با حضور وزرا یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی مستقل ویانمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل میشود.
ماده 2- جلسات با دعوت رسمی سازمان برنامه و بودجه و با حضور اعضاء و نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرائی حسب موردتشکیل میشود. عدم حضور اعضاء و نمایندگان تام الاختیاردستگاههای اجرائی حسب موردتشکیل میشود. عدم حضور نماینده دستگاه اجرائی ذیربط مانع از صدور حکم کمیسیون نخواهد بود.
ماده 3- در مراکز استانها کمیسیون فرعی تبصره (12) با مسوولیت استاندار و دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضویت مدیران کل مسکن وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی هر استان تشکیل میگردد و حسب مورد با دعوت از مسئول دستگاه اجرائی ذیربط موضوعات مطروحه در حوزه استان بررسی و نتیجه را به صورت پیشنهاد برای تصمیم گیری و صدور رای ب کمیسیون اجرائی تبصره (12)ارسال میگردد.
ماده 4- رای کمیسیون در مورد متصرفات نیروهای مسلح برای اعلام نظر ستاد کل نیروهای مسلح به کمسیون فرعی این تبصره مستقر در ستاد مذکور ارسال و این کمیسیون مکلف است ظرف یک ماه نسبت به آن اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر در مهلت تعیین شده رای صادره کمیسیون اجرائی تبصره (12) لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 5- مصوبات کمیسیون تبصره (12) با دو سوم آراءمعتبرمیباشد و در صورت عدم اجرای رای صادره و در مهلتی که کمیسیون تعیین می نماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی شده مایملک مورد تصرف را از سرجمع اعتبارات جاری وعمرانی دستگاه متصرف کسر و به بودجه دستگاه ذینفع اضافه نماید تا طبق مقررات نسبت به خرید یا احداث مایملک مورد نیاز اقدام نماید.
تبصره - در مواردی که دستگاههای ذینفع از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند وزارت امور اقتصاید ودارایی مکلف است مبالغ ارزیابی شده موضوع رای کمیسیون را از سرجمع اعتبارات جاری وعمرانی دستگاه متصرف کس رو در وجه دستگاه ذینفع واریز نماید. در این صورت تغییر نام سازمان استفاده کننده در دفاتر مربوط در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال خواهد شد.
ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی (ادارات کل تابعه آن دراستانها) مکلف است ، در اجرای ماده (5) این آئین نامه حسب مورد اماکن مشمول ماده (5) را به ماخذ ارزش روز، ارزیابی نموده وبه کمیسیون اجرائی تبصره (12) و یا کمیسیون فرعی در استانها ارائه نماید.
ماده 7- به منظور تامین هزینه های کارشناسی وسایر هزینه های ضروری دبیرخانه کمیسیون تبصره 12، اعتباری معادل یکصد میلیون (100000000) ریال از محل اعتبارات ردیف 503001 دراختیارکمیسیون مندرج در ماده (1) این آئین نامه قرار میگیرد تا در مواردضروری به مصرف برسد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14883
تاریخ تصویب :
1374/12/23
تاریخ ابلاغ :
1375/01/20
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :