جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 38633/ت 16308ه 28/12/1374
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/12/1374 بنا به پیشنهاد شماره 45570/6520-102 مورخ 2/12/1374 سازمان برنامه و بودجه ودراجرای تبصره (38) قانون بودجه سال 1375 کل کشور با توجه به ماده (8) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران - مصوب 1373 - آئین نامه اجرائی تبصره یاد شده رابه شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان موضوع ماده (1) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 1373- از طریق عضویت در شرکتهای تعاونی و یا سهامی که دارای شرایط زیر باشند، میتوانند از تسهیلات موضوع این آئین نامه بهره مند شوند.
الف - حداقل (80%) سرمایه شرکتهای تعاونی توسط ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان امین شده باشد و(80%) اعضای شرکت را افراد مزبور تشکیل دهند.
ب - حداقل (80%) سهام شرکتهای سهامی متعلق به ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان بوده و حداقل (65%) سرمایه بطور یکنواخت بین اکثر سهامداران ایثارگر، رزمنده و بسیجی تسهیم شده باشد.
ج - تشکلهای موضوع این آئین نامه فقط برای یک بار حق استفاده از مزایای قانون مزبور را دارند.
د- اشخاص حقیقی موضوع این آئین نامه تنها حق دارند در یک شرکت تعاونی یا سهامی که از امتیازات این آئین نامه استفاده می کنند، عوضیت داشته باشند.
ماده 2- شرکت سرمایه گذاری شاهد به ازای هر یک هزار نفرعضو میتواند، یک بار از تسهیلات موضوع این آئین نامه بهره مندگردد.
ماده 3- شرکتهای واجد شرایط برابر مواد(1)و(2) این آئین نامه ، پس از تامین (10%) بابت وجوه پیش پرداخت خرید سهام می توانند، تقاضای خود مبنی بر خرید سهام را بر حسب ورش واگذاری (بورس ، مذاکره یا مزایده ) به سازمان بورس اوراق بهادار یا دستگاه واگذارنده ارائه نمایند.
ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا بانکهای عامل یا سایر بانکها مکفند پ ساز قطعی شدن معامله مربوط به واگذاری سهام (18%) از بهای معامله را در وجه فروشنده سهام پرداخت نمایند
ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای عامل حسب مودر موظفند، هنگام اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه کلیه ضوابط ومقررات لازم را رعایت و در چهارچوب سیاستهای مصوب اقدام نمایند.
ماده 6- سهام معامله شده توسط خریداران اولیه یا ثانوی موضوع این قانون برابر این آئین نامه تا تسویه بدهی با بانک به عنوان وثیقه نزد بانک نگهداری میگردد.
ماده 7- در صورتی که پس از اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه شرکتهای تعاونی یا سهامی ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان اقساط مربوط به تسهیلات دریافتی را پرداخت ننمایند، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از بررسی سازمان برنامه و بودجه ، دولت موظف است ، مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای مفاد این آئین نامه را ظرف مدت پنج سال در لوایج بودجه سنواتی منظور نماید.
تبصره - تضمین دولت ، موضوع این ماده نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مطالبات شاکی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه نبوده و بانکهای مزبور مکلفند، اقدامات قانونی لازم را جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به عمل آورند.
ماده 8- حداکثر سقف تسهیلات قابل اعطا در این آئین نامه معادل سی وپنج میلیارد و چهار میلیون (35004000000) ریال خواهد بودکه با رعایت مواد (2)و(12) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی ومتعلق به دولت به ایثارگران و کارگران به شرکت سرمایه گذاری شاهد و شرکتهای موضوع مواد(1)و(2) این آئین نامه بارعایت سایرمندرجات این آئین نامه پرداخت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14883
تاریخ تصویب :
1374/12/23
تاریخ ابلاغ :
1375/01/20
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :