جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

شماره 38808/ت 16409ه 28/12/1374
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1374 بنا به پیشنهادسازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور را برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می باشد و در این تصویبنامه کلا" دستگاه اجرائی نامیده می شوند، بشرح زیرتصویب نمود:

1- نظر بهاینکه از اهم سیاستهای بودجه ای دولت استفاده بهینه از نیروی انسانی کارکنان می باشد، لذا دستگاههای اجرائی لازم است با بهره گیری از توان و بالابردن سطح فعالیت و باردهی کارکنان موجبات کاهش کارکنان مازاد را با رعایت مقررات و براساس (قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی ) به نحوی فراهم نمایند تا ترکیب ساختار سازمانی آنها از نظر تعداد مشاغل اصلی و پشتیبانی به صورت مطلوب درآید.
2- استفاده از خدمات افرادی که به منظوراجرای طرحهای عمرانی کشور به کار گرفته شده اند، در فعالتیهای جاری دستگاههای اجرائی اکیدا" ممنوع می باشد.
3- پرداخت حقوق و دستمزد، مزایای شغلی ، فوق العاده واضافه کار به کارکنانی که اعتبارات پرسنلی آنان در بودجه جاری دستگاه اجرائی پادار گردیده است و هر نوع هزینه های پرسنلی اداری و سرمایه ای دیگر برای امورجاری به استثنای حق ماموریت و حق التحقیق از محل اعتبار طرحهای عمرانی (اعم از ملی یااستانی ) ممنوع است. (علیرغم آنکه این افراد در عملیات مربوط به طرحها مشغول خدمت باشند یا بشوند.) مگر در صورت قطع اعتبارات آنها از محل بودجه جاری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی و براساس شرح عملیات موافقتنامه طرح مورد مبادله با سازمان برنامه و بودجه 0
4- پرداخت هر نوع فوق العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط ذیل بعمل خواهد آمد:
الف - میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت معادل 175/1 حقوق و مزایای کارکنان و حداکثر یکصد و بیست (120) ساعت در ماه خواهد بود. اضافه کار کادر درمانی و بهداشتی ، کارکنان شاغل در مراکز شبانه روزی ، کارگاههای حمایتی وتوانبخشی سازمان بهزیستی کشور، کارکنان مراقبت پرواز- سازمان زندانها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، مراکز شبانه روزی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ومراکز وابسته به سازمانها و پرورش استثنایی حداکثر(175) ساعت در ماه خواهد بود.
ب - پرداخت اضافه کار به کارگران و نیز آن دسته ازدستگاههای اجرائی ک برای پرداخت فوق العاده اضافه کار دارای مقررات قانونی خاص می باشند تابع قوانین مربوط خواهد بود.
پ - پرداخت فوق العاده اضافه کار در قالب اعتبار مصوب می باشد مشروط بر آنکه خللی در سایر پرداختها نظیر کمک هزینه عائله مندی کمکهای غیر نقدی و مانند آنها وارد نیاید.
ت - مفاد تصویبنامه های مندرج در تصویبنامه شماره 22680ت 14973ه مورخ 4/2/1374 برای اجرا در سال 1375 تنفیذ می شود.
5- خرید هرگونه ساختمان یا احداث ساختمان وانجام هزینه های تبعی آن و نیز احاره ساختمان اضافی ، محوطه ، انبار، توقفگاه مزرعه ، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری برای دستگاههای اجرائی به استثنای دستگاههای آموزشی و تحقیقاتی ، بهداشتی ،دفاتر پست روستایی ، وزارت دادگستری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ساختمانهای موردنیاز ادارات ستادی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، استانداری اردبیل وادارات و دستگاههای مستقر در استان اردبیل ،سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان بهزیستی کشور، نهاد ریاست جمهوری ، وزارت راه وترابری ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ومراکز توسعه صادرات ایران در مورد اتمام و تکمیل ساختمان مسجد حضرت ابراهیم (ع ) (ردیف 101012 هزینه های ضروری ) ممنوع است.
6- هیچگونه اعتباری بابت انجام هزینه های چراغانی و یا حق اشتراک صندوقهای پستی جدید در خارج ازکشورقابل پرداخت نمی باشد
تبصره - وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در مورد هزینه های چراغانی از شمول مفاد این بند مستثنا است.
7- پرداخت هر گونه وام توسط دستگاههایی که از درآمدعمومی کشور استفاده می نمایند، از محل اعبتارات جاری و عمارنی مندرج در قانون بودجه سال 1375 به کارکنان دستگاههای اجرائی و نیز خریدهر گونه نشریات وکتب رای استفاه شخصی آنان ممنوع است.
8- خرید اشیای عتیقه وهنری ( به استثنای موزه هاوموسسات هنری ) و نیز خرید هر گونه وسایل صوتی وتصویری توسط دسنگاههای اجرائی به استثنای دستگاههای آموزشی و تحقیقاتی ، سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از محل اعتبارات جاری و عمرانی مجاز نمی ،باشد.
9- دستگاههای اجرائی موظفند پیشرفت فعالیتهای جاری وعمرانی را با توجه به مفاد قانون بنرامه و بودجه براساس موافقتنامه های مبادله شده به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند.
10- انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره با رعایت تصویبنامه شماره 6034مورخ 30/7/1345 به استثنای قسمت اخیر بند(4) و بندهای (5) و(8) آن با تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط خواهد بود.
11- دستگاههای اجرائی موظفند ترتیبی اتخاذنمایندکه حتی المقدور تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده کارکنان از غذای گرم و مهد کودک با نرخ مناسب فراهم شود.
12- دستگاههای اجرائی لازم است مطالبات کارکنان ناشی ازاجرای قانون نظام هماهنگ را به صورت قطعی درطی سال 1375پرداخت نمایند
13- رعایت مفاد تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 کل کشور در رابطه با تامین اعتبار مالی هر گونه پیشنهادی که متضمن تعهدات مالی برای دولت باشد الزامی است.
14- مفاد این تصویبنامه از اول سال 1375 لازم الاجرا می باشد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14883
تاریخ تصویب :
1374/12/27
تاریخ ابلاغ :
1375/01/20
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :