جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

شماره 15530/ت 16414ه 28/12/1374
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/12/1374 بنا به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور، سازمان برنامه وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (31) قانون بودجه سال 1375 کل کشور آئین نامه اجرائی تبصره مزبور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- واحدهای مسکونی وتجاری (اعم ازاحداثی باخریداری شده )، زمینها، کارگاههای تولیدی ، سهام داراییهای منقول شرکتهای تحت پوشش ، ماشین آلات و ابزار واموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده ستاد بازسازی مناطق جنگزده ، که فهرست آنها به تاییدنماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده می رسد، به عنوان امکانات مشمول تبصره (31) قانون بودجه سال 1375 کل کشور و این آئین نامه تلقی می شود.
تبصره 1- به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این امکانات اولویت داده خواهد شد. مهاجران جنگ تحمیلی می توانند واحدهای مسکونی و اشتغالزای شهرکها واردوگاههای متعلق به ستاد بازسازی راخریداری نمایند.
تبصره 2- آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می شوند می توانند ابزار، وسایل وتجهیزات اشتغالزا و وسایل نقلیه را برای ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
تبصره 3- در مورد فروش اموال غیر منقول موضوع این ماده که مشمول مفاد تبصره 12 قانون بودجه سال 1375 کل کشور می باشد پس از تعیین تکلیف توسط کمیسیون موضوع تبصره مذکور اقدام خواهد شد.
تبصره 4- واحدهای مسکونی طرح همیاری که با مشارکت مهاجران جنگ تحمیلی احداث شده است ، زمینها و واحدهای مسکونی و صنفی که تا پایان سال 1369 توسط بنیادمهاجران جنگ تحمیلی سابق به مهاجران واگذار شده ، ولی سند رسمی به نام آنان تنظیم نشده است ، مشمول مقررات این آئین نامه نمی باشند.
تبصره 5- وجوه حاصل از وصول باقیمانده بهای املاک و مستغلات موضوع تبصره (4) این ماده که ناشی از سرمایه گذاری و مشارکت بنیاد مهاجران جنگ تحمیلی سابق وستادبازسازی است مشمول مقررات این آئین نامه می باشد.
ماده 2- ستاد بازسازی مناطق جنگزده مکلف است وجوه حاصل از فروش امکانات مشمول این آئین نامه را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1375 کل کشورواریز نماید.
ماده 3- اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 کل کشور معدل صددرصد(100%) درآمد وصولی حال از فروش امکانات مشمول این آئین نامه تا سقف شصت میلیارد( 60000000000) ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزا، کمک به مهاجران ساکن در مجتمع ها برای تخلیه واحدهای محل سکونت ، بازگشت ، استقرار، آموزش و اشتغال مهاجران ، ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده های بی سرپرست و از کارافتاده مهاجران جنگ تحمیلی در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ ، حق بیمه و پاداش پایان خدمت جاری و سنواتی کارکنان مازاد و هزینه های جاری اعم از اداری ، پرسنلی و دیون سنواتی حقیقی و حقوقی ، در اختیار ستاد بازسازی مناطق جنگزده قرارخواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
تبصره - وجوه مربوط به ساخت واحدهای مسکونی مذکور در ماده فوق توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در بازسازی مناطق جنگزده کشور بین استانهای مربوط تقسیم و ابلاغ اعتبار خواهد شد تا حسب ضوابط و مقررات توسط ستاد بازسازی استان مربوط اقدام شود.
ماده 4- وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است در اول سال 1375 از محل تنخواه گردان خزانه مبلغ ده میلیارد ریال تنخواه گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکزی بازسازی مناطق جنگزده قرار دهد، تنخواه گردان مذکور به تدریخ و از محل درآمد موضوع ردیف 390600 تا پایان سال 1375 تسویه خواهدشد.
ماده 5- موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به ردیف 105101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 کل کشور بین ستادبازسازی مناطق جنگزده و سازمان برنامه و بودجه مبادله می شود.
ماده 6- پنج نفر از نمایندگان شهرهای مناطق جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر واستان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاداین تبصره با دعوت ستادمرکزی بازسازی مناطق جنگزده یا ستادبازسازی استان (حسب مورد) در جلسات ستاد مرکزی بازسازی مناطق جنگزده یا بازسازی استان شرکت می نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14883
تاریخ تصویب :
1374/12/23
تاریخ ابلاغ :
1375/01/20
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده كشور
موضوع :