جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

شماره 12637/دش /1 28/12/1374
شورای عالی اداری در شصت وهفتمین جلسه مورخ 22/12/1374 بنابه پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری واستخدامی کشور وستادرسیدگی بهامور آزادگان به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به آزادگان موارد ذیل را تصویب نمود:
1- ستاد رسیدگی به امور آزادگان کارتی با عنوان (کارت شناسایی آزادگان ) بهمشابه سند افتخار و باکیفیت و ویژگی های لازم و حاوی اطلاعات به مشخصات کامل فردی ، که ذیربط، سوابق اسارت و مدت اعتبار کارت که ممهور به مهر وامضای مسئولین مربوط ستاد میباشد ظرف مدت شش ماه تهیه وتنظیم نموده وبتدریج به آزادگان اعطاء می نماید.
تبصره - ستاد رسیدگی به امور آزادگان موظف است پس از تهیه و تنظیم (کارت شناسایی آزادگان ) تصویر نمونه کارت مذکور را به منظور اطلاع دستگاه هایی که طبق قوانین ومقرارت مربوط موظف به ارائه خدمات و تسهیلات به آزادگان می باشند ارسال نماید.
2- کلیه دستگاه های دولتی و تحت پوشش دولت ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداری ها وموسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند و براساس قوانین و مقررات مربوطه موظفند به آزادگان خدمات و تسهیلات ارائه نمایند، به منظور جلوگیری از مکاتباتغیر ضرور(کارت شناسایی آزادگان ) صادره از سوی ستاد رسیدگی به امور آزادگان را به عنوان مدرک معتبر و گواهی سابقه اسارت تلقی می نمایند.
3- پس از صدور و توزیع کلیه کارتها، ارائه هر گونه تسهیلات و خدمات عمومی به آزادگان متقاضی که محدویتی در اعطاء نداشته باشد، با رعایت سایر مقررات مربوطه منوط به ارائه کارت مذکوربر اساس مفاد این مصوبه خواهد بود.
تبصره (1): در مواردی که جهت ارائه خدمات و تسهیلات موضوع بند (3) از سوی دستگاه های مذکور در این مصوبه ، حفظ سابقه واخذ اطلاعات مربوط به مشخصات متقاضی الزامی باشد، ضمن رویت اصل کارت ، درریافتتصویر کارت مذکور جهت تشکیل پرونده کفایت می کند.
تبصره (2) : ارائه آندسته از خدمات به آزادگان که به موجب مقررات مربوطه دارای محدودیت با اولویت می باشد، پس از تعیین سهمین از سوی دستگاه ذیربط با رعایت سایر مقررات مربوطه ،علاوه بر ارائه کارت مذکور منوط به معرفی آزاده از سوی ستاد رسیدگی به امور آزادگان می باشد.
تبصره (3): در مورد آندسته از آزادگان که کارت جدید برای آنان صادر نگردیده است رویه جاری کماکان مورد عمل می باشد.
4- دستگاه های موضوع این مصوبه می توانند در صورت ضرورت به منظور تحصیل اطمینان از صحت صدور کارت مذکور مراتب را از ستاد رسیدگی به امور آزادگان استعلام نمایند.
5- مسئولیت اجرای این مصوبه به عهده ستاد رسدیگی به امور آزادگان می باشد و دبیرخانه شورای عالی اداری ضمن نظارت برحسن مصوبه گزارشهای لازم را به شورا ارائه نماید.
معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری - سیمحمدمیرمحمدی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14883
تاریخ تصویب :
1374/12/22
تاریخ ابلاغ :
1375/01/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :