جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 747 / ت 9 هـ 24/1/1371
وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/1/1371 بنا به پیشنهاد شماره 58640 / 100 مورخ 10/12/1370 وزارت بازرگانی و به استناد ماده 47 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ( موضوع تصویبنامه های شماره 3072 / ت 32 مورخ 12/2/1367 و شماره 140084 / ت / 972 مورخ 27/12/1367 و شماره 132400 / ت 1140 مورخ 28/12/1368 و شماره 155844 / ت 532 هـ مورخ 28/12/1369 هیات وزیران ) با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرا در سال 1371 تنفیذ می گردد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1371/01/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :