جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

شماره 57554 / ت 56 هـ - 20/12/1377
سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/1/1371 بنا به پیشنهاد شماره 20/6/1
مورخ 2/2/1370 سازمان تربیت بدنی و تاییدیه نامه شماره 1015 ـ 62/4039 ـ 1 مورخ 13/3/1370 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 61 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 « آئین نامه نحوه بهره برداری از اماکن ورزشی متعلق به سازمان تربیت بدنی توسط بخش غیر دولتی » را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران که در این آئین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود میتواند اماکن ورزشی تحت اختیار خود را به منظور «بهره برداری » از طریق انعقاد قرارداد اجازه در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد .
ماده 2 ـ منظور از متقاضیان غیر دولتی موضوع این آئین نامه فدراسیون های ورزشی هیاتها ، انجمن ها و کمیته های ورزشی ، باشگاهها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت است .
تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضی براساس دستورالعملی که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد به عهده سازمان می باشد و قابل تفویض به ادارات کل تربیت بدنی استانها خواهد بود .
ماده 3 ـ منظور « بهره برداری» اجازه استفاده ورزشی از اماکن موضوع این آئین نامه برای ساعات و مدت زمان معین است که در قراردادهای منعقد شده ذکر خواهد شد .
ماده 4 ـ قراردادهای منعقد شده باید علاوه بر شرایط عمومی قرارداد ، حاوی نکات زیر باشند :
الف ـ عدم انتقال مورد بهره برداری به غیر ، تحت هر عنوان .
ب ـ تحویل عین مورد بهره برداری به محض انقضای مدت تعیین شده در قرارداد به سازمان و جبران خسارت و زیانهای وارد شده به مورد بهره برداری بصورت کلی یا جزیی از سوی بهره بردار .
ج ـ قبول نظارت مستقیم و اجرای دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان .
د ـ قبول ضوابط بهره برداری از قبیل رعایت نرخ ها ، شئون اسلامی و مقررات ورزشی که سازمان تعیین می کند .
هـ ـ خودداری از هرگونه تغییرات ساختمانی و ورزشی ، مگر با کسب موافقت سازمان .
ماده 5 ـ نگهداری اماکن موضوع این آئین نامه با توجه به مفاد قرارداد حسب مورد با سازمان یا بهره بردار است .
ماده 6 ـ درآمدهای حاصل از اجرای این آئین نامه که بر اساس قرارداد منعقد شده میان سازمان بهره بردار تعیین میشود ، میتواند به صورت مبلغ مقطوع یا درصدی از درآمدهای بهره برداری به صورت شرط ضمن عقد باشد .
ماده 7 ـ سازمان ادارات کل تربیت بدنی استانها مکلفند درآمدهای وصولی موضوع این آئین نامه را به حساب خزانه واریز و گزارش لازم را به اداره کل امور مالی و سازمان ارایه نمایند .
ماده 8 ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با توجه به میزان درآمدهای وصولی موضوع این آئین نامه 100% درآمد مزبور را ، از محل اعتبار منظور شده در قانون بودجه هر سال به سازمان تخصیص دهد .
تبصره ـ درآمدهای موضوع این آئین نامه براساس موافقتنامه ای که بین سازمان و سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد باید صرفا به مصرف تجهیز ، تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی کشور برسد .
ماده 9 ـ سهم هر یک از ادارات کل تربیت بدنی استانها به نسبت وجوه واریزی و در حدود اعتبار مصوب 70% خواهد بود و باقی مانده با تشخیص سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی توزیع خواهد شد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1371/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :