جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تاریخ : 4/6/75
پرونده کلاسه 25/1251
شماره دادنامه : 1546
مرجع رسیدگی شعبه 175دادگاه عمومی تهران
خواسته : صدور چک بلامحل

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 25444691/8/74 به مبلغ 5 میلیون ریال صادره از بانک 0000 با توجه به کشایت شاکی آقای (ب ) و تفوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت مورخه 12/2/75 صادره از بانک محال علهی مبنی برکسر موجودی و گزارش مامورین حوزه و اقاریر متهم بشرح برگ تحقیق و عدم ارائه دلیل کافی در پرونده بزهکاری متهم فوق الذکر محرز و ثابت تشخیص و باستناد مواد3و7 قانون صدور چک بلامحل مصوب 8 تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی آن مورخ 16/9/72 به 2 سال حبس تادیبی و پرداخت مبلغ 1250000 ریال معادل یک چهارم وجه چک شماره فوق به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدینظر در دادگاه استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 115 دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
ایراد و اعتراض موثری که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 101564/6/75 صادره از شبعه 175 دادگاه عمومی تهران را ایجاب نمایداز سوی محکوم علیه تجدیدنظرخواه آقای (الف ) به عمل نیامده است و اهظارات او تکرار مطالبی است که در مرحله نخستین عنوان کرده است و دادنامه یاد شده صحیحا" و مطابق محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته است و چون جهات تخفیف با عنایت به محتویات پرونده وجود نداشته و احراز نمی شود دادگاه با رد اعتراض نامبرده دادنامه موصوف را تایید می نماید.
رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 7دادگاه تجدیدنظراستان مستشار

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1546
تاریخ تصویب :
1375/06/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :