جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

شماره پرونده : 75/4/328
شماره دادنامه : 9414/5/75
مرجع رسیدگی : شعبه 4دادگاه عمومی ...
اتهام : چک بلامحل

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) بر علیه آقای (ب ) صادر کننده چک شماره 30651430/4/75 مبنی بر صدور چک بلامحل که شاکی توضیح داده است که آقای (ب ) در تاریخ 30/4/75 اقدام به صدور چک بلامحل به شماره 951430به مبلغ 3000000 ریال از بانک 000 نموده است. دادگاه با توجه به گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و فتوکپی مصدق چک اتهام آقای (ب ) را محرز دانسته و به استناد ماده 3و7 قانون جدید چک مشارالیه را به تمحل شش ماه حبس و پرداخت 750000 ریال عنوان جزای نقدی می نماید. این رای ظرف 20 روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
بردادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9414/5/75 صادره ازشعبه 4 دادگاه عمومی شهریار این ایراد وارد است که عمل ارتکابی تجدید نظرخواه آقای (الف ) صدور چک وعده داربه شماره 651430مورخ 30/4/75 به مبلغ سه میلیون ریال بوده وازمصادیق ماده 12قانون صدور چک نمی باشد و به همین اتهام نیز تفهیم اتهام گشته و مشارالیه اتهام مصادیق ماده 12 قانون صدور چک نمی باشد و به همین اتهام نیز تفهیم اتهام گشته و مشارالهی اتهام منتسبه را پذیرفته است بنابراین دادگاه باوارد دیدن تجدیدنظرخواهی مشارالیه و اینکه قاضی محترم صادرکننده رای معترض عنه نیز پی به اشتباه خود برده است با فسخ دادنامه یادشده نامبرده را به اتهام صدور چک وعده دار به پرداخت دویست هزارریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
414
تاریخ تصویب :
1375/05/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :