جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

شماره فرجامی 427418
تاریخ رسیدگی : 879/20 11/9/1372
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 332الی 327 31/4/72 صادره از شعبه 151دادگاه کیفری علیه یک تهران
مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان 000 و000مستشار

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) به اتهام صدور بیست وپنج فقره چک بی محل تحت تعقیب کیفری واقع با صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری یک تهران موردرسیدگی قرارگرفته 0 شرکت سهامی صنایع 000 دادخواست به مطالبه خسارت تقدیم کرده همچنین آقایان (ب ) (ج ) و (د) به طور جداگانه دادخواست به مطالبه خسارت تقدیم کرده اند.در جلسه 15/4/72شکات (مدعیان خصوصی ) تقاضای صدور حکم نموده اند. متهم با رویت دادخواستها اظهار داشته تعدادی از شکابت اعلام گذشت کرده اند. در مورد شکایت صنایع شیر قبول دارم چک را صادر کرده ام ولی این مبلغ بدهی را قبول ندارم دفاتر آنها را هم قبول دارم شاکیها فرصت بدهند طلبشان را پرداخت می کنم 0 دادگاه بااستماع توضیحات شکات ختم دادرسی اعلام کرده مباردت به صدرو حکم نموده با قید مشخصات نه فقره از چکها به دلیل شکایت شکات ومدارک استنادیه و توجه به مدافعات غیرموجه متهم جرم انتسابی را در این قسمت محرز تشخیص و باستناد ماده 6قانون صدور چک ناظر به ماده 2 همین قانون با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی حکم به تحمل یکسال ونیم حبس و پرداخت 62500000 میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی ربع چک بالاترین رقم همچنین نسبت به تعدادی از چکها که مشخصات آنها را ذکر کرده به علت گذشت شکات قرا رموقوفی تعقیب صادر و درخصوص دادخواست خواهانها به دلیل اقرار خوانده اشتغال ذمه خوانده را دانسته او را به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال در حق شرکت صنایع شیر و537000 ریال اصل مبلغ 605 ریال بابت هزینه دادرسی در حق (ج ) مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل مبلغ 431354 ریال بابت هزینه داردسی در حق (د) مبلغ 25500000 ریال بابت اصل و288850 ریال بابت هزینه دادرسی در حق (ه) حکم محکومیت صادر کرده است محکوم علیه طی لایحه وارده 211625/6/72 به حکم اعتراض کرده که شش فقره از چکها اعلام گذشت شده که لاشه چکها ضمیمه لایحه می باشد راجع به سه فقره چک باقیمانده اظهار داشته پس طرح شکایت صنایع شیر که 24/6/70 می باشد در تاریخ 25/9/70 مبلغ پنجاه میلیون ریال از بدهی خود را پرداخت کرده ام یک ماه بعداز آن مبلغ یکصد و دو میلیون و هفتصد یکهزار ریال جنس از مغازه ام خارج کرده مبالغ دیگری را ذکر کرده که شاکی دریافت کرده نتیجه گرفته شاکی به یمزان مبلغ چک طلبکار نیست از این جهت تقاضای تجدیدنظرکرده است. آقای رئیس شعبه 151 در ظهر این لایحه ضمن تایید دادنامه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است.

رای دادگاه
اولا" در خصوص محکومیه به جزای نقدی به میزان ربع وجه چک بالاترین رقم (250 میلیون ریالی ) با توجه به گواهی نامه عدم پرداخت بانک جزای نقدی دستور ماده 6 قانون صدور چک به ربع کسر موجودی منظور نشده ثانیا" متهم (خوانده ) علاوه زا اینکه در خصوص میران بدهی خود به خواهان استناد به دفتر شرکت صنایع 000 (خواهان ) نموده وتاکید کرده آن را قبول دارد و ازطرفی مدعی است باارائه مدارکی مبالغی وجه نقد یا طی چک یا تحویل کالا مبالغی از بدهی خود را پرداخت کرده حکم محکومیت حقوقی و اشتغال ذمه ا و بنابر اقرار خوانده اصدار یافته حال آنکه خوانده رقم بدهی را قبول نداشته که لازم بوده دادکاه پاسخ خواهان را در قبول یا رد ادعا ومستندات خوانده را اخذ و نسبت به آن رسیدگی واظهارنظر می نمود. فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسه را نقض رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول می نماید.
رئیس مستشار

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
879
تاریخ تصویب :
1372/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :