جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شماره 2908 ـ 6/2/2535

وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/2/2535 آئین نامه اجرائی قانون رسیدکی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری ها را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1 – جلسات هیئت عالی رسیدگی در نخست وزیری تشکیل میگردد و امور هیئت مزبور در دفتر نخست وزیر متمرکز میشود.
ماده 2 – جلسات هیئت رسیدگی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و امور این هیئت در سازمان مذکور متمرکز میشود.
ماده 3 – هر وزارتخانه برای رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان آن وزارتخانه یا سازمانها یا شرکتهای تابعه وابسته به خود در استان مرکزی یک کمیسیون رسیدگی تشکیل می دهد که امور مربوط به آن در خود آن وزارتخانه متمرکز میگردد.
اعضای کمیسیونهای رسیدگی در مرکز به پیشنهاد وزیر مربوط و تصویب نخست وزیر تعیین میشوند در مورد سازمانهایی که زیر نظر نخست وزیر اداره میشوند یک کمیسیون در نخست وزیری تشکیل خواهد شد و اعضای آن نخست وزیر انتخاب میکند. رسیدگی به اعمال کارکنان شهرداری مراکز استان و فرمانداری کل بعهده کمیسیون رسیدگی وزارت کشور خواهد بود.
تبصره 1 – در صورت ضرورت ممکن است باتصویب نخست وزیر در هر وزارتخانه بیش از یک کمیسیون تشکیل شود.
تبصره 2 – برای کمیسیون های رسیدگی به ترتیب مقرر در این ماده به تعداد کافی عضو علی البدل تعیین میشود.
ماده 4 – طرح موضوع در هیئت عالی رسیدگی و هئیت رسیدگی جز در مواردی که طبق ماده 1 قانون منوط به کسب اجازه از پیشگاه مبارک شاهنشاه است موکول به ارجاع از طرف نخست وزیر میباشد. ارجاع کار به کمیسیون رسیدگی در مرکز با وزیر مربوط با رئیس سازمان مطبوع مستخدم است.
ماده 5 – در هر یک از استانها و فرمانداری های کل برای رسیدگی به اعمال کسانی که مشمول ماده 3 قانون و شاغل در آن استان یا فرمانداری کل میباشند کمیسیون مرکب از پنج نفر در استانداری یا فرمانداری کل تشکیل و امور این کمیسیون رسیدگی موضوع این ماده منوط به ارجاع آن از طرف وزیر یا رئیس سازمان متبوع مستخدم در آن استان یا فرمانداری کل خواهد بود.
مده 6 - هر یک از وزارتخانه ها دو نفر از مستخدمین سازمانهای تابعه یا وابسته به خود را در هر یک از استانها یا فرمانداری های کل جهت شرکت در کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 5 این آئین نامه انتخاب و به استاندار یا فرماندار کل معرفی میکند.
ماده 7 – اعضای کمیسیون رسیدگی ماده 5 عبارتند از :
الف – رئیس دادگستری و در غیاب او دادستان است و در نقاطی که دادگستری استان نباشد رئیس دادگستری شهرستان و در غیاب او دادستان شهرستان، اداره جلسه رسیدگی با رئیس دادگستری یا دادستان است.
ب – چهار نفر از بین کسانی که طبق ماده 6 این آئین نامه از طرف وزارتخانه ها برای شرکت در کمیسیون رسیدگی به استانداری یا فرمانداری کل معرفی شده اند که دو نفر آنان از سازمان متبوع مستخدم و دو نفر دیگر از بین سایر معرفی شدگان بوسیله استاندار یا فرماندار کل تعیین میشود.
تبصره – برای رسیدگی به اعمال شهرداران و مستخدمین شهرداری موضوع ماده 3 قانون به استثنای شهرداران مراکز استان و فرمانداری کل رسیدگی با مشارکت رئیس دادگستری و در غیاب او دادستان استان و در نقاطی که دادستان استان نباشد دادستان شهرستان و دونفر عضو معرفی شده از طرف وزارت کشور و دونفر دیگر معرفی شدگان وزارتخاته به انتخاب استاندار یا فرماندار کل تشکیل میشود.
ماده 8 – برای رسیدگی به اعمال موضوع ماده 1 قانون در مورد کارکنان بانک های دولتی در استان مرکزی و روسای بانک های دولتی مراکز سایر استانها و فرمانداری های کل کمیسیون رسیدگی مرکب از پنج نفر در بانک مرکزی ایران تشکیل میشود که اعضای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب نخست وزیر تعیین خواهند شد. طرح موضوع در این کمیسیون منوط به ارجاع آن از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس بانک متبوع مستخدم است.
برای این کمیسیون به ترتیب مذکور به تعداد کافی عضو علی البدل تعیین خواهد شد.
ماده 9 – در صورتی که یکی از اعضاء هیئت عالی رسیدگی طبق ماده 9 قانون از رسیدگی ممنوع یا خود در معرض تعقیب باشد جانشین او از بین وزرا با پیشنهاد نخست وزیر و فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
تبصره – در مورد کارکنان بانکهای دولتی خارج از استان مرکزی کمیسیون رسیدگی مرکب خواهد بود از پنج نفر بشرح زیر :
الف – رئیس دادگستری و در غیبت او دادستان مرکز استان یا فرمانداری کل.
ب – دو نفر به معرفی بانک مرکزی.
ج – دو نفر به انتخاب استاندار یا فرماندار کل.
ماده 10 – در صورتی که یکی از اعضاء هیئت رسیدگی طبق ماده 9 قانون از رسیدگی ممنوع و یا خود در معرض تعقیب باشد جانشین او در مورد بند الف ماده 3 قانون پیشنهاد نخست وزیر و فرمان همایونی منصوب و در مورد بندهای ب و ج جسب مورد بوسیله رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی با دادستان کل کشور از بین سایر معاونان آنان تعیین خواهد شد.
ماده 11 – هرگاه یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 5 از رسیدگی ممنوع یا خود در معرض تعقیب باشد یا به علت عدم حضور در محل نتوان در کمیسیون شرکت کند در این مورد جانشین او از بین سایر معرفی شدگان بوسیله استاندار یا فرماندار کل تعیین میشود.
در صورتی که عضو مذکور از کسانی باشد که از طرف وزارتخانه متبوع مستخدم در مورد تعقیب برای شرکت در کمیسیون رسیدگی معرفی شده است جانشین او به درخواست استاندار یا فرماندار کل بوسیله وزارتخانه مزبور انتخاب خواهد شد.
ماده 12 – در هر مورد که رسیدگی به موضوع به هیئت ها یا کمیسیون رسیدگی رجوع میشود و هیئت و یا کمیسیون تشخیص دهد که رسیدگی به موضوع در صلاحیت او نیست پرونده را جهت اقدام مقتضی نزد مقام ارجاع کننده اعاده میدهد.
در مواردی که رسیدگی به موضوعی بدواً به دادگاه رجوع شده باشد و دادگاه اداری موضوع را منطبق با یکی از اعمال مندرج در ماده 1 قانون تشخیص دهد پرونده را از طریق مقام ارجاع کننده نزد وزیر مربوط میفرستد تا حسب مورد بوسیله مقاماتی که طبق قانون و این آئین نامه اختبار ارجاع امر را به هیئت و یا کمیسیون دارند اجازه طرح در هیئت یا کمیسیون داده شود هیئت یا کمیسیون داده شئود هیئت یا کمیسیون در صورت تایید نظر دادگاه اداری به موضوع رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و در غیر اینصورت پرونده را به دادگاه اداری اعاده میدهد و تصمیم هیئت یا کمیسیون در این مورد لازم التباع است.
ماده 13 – ترتیب رسیدگی هیئت ها و کمیسیون های رسیدگی جز در مواردی که در قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری ها و این آئین نامه پیش بینی شده است تا جائی که به طبع رسیدگی این هیئت ها و کمیسیون ها تطبیق نماید موافق مقررات آئین نامه دادرسی اداری خواهد بود.
ماده 14 – این آئین نامه از تاریخ تصویب جایگزین آئین نامه شماره 69322 مورخ 12/11/2534 میگردد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر ـ هادی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9135
تاریخ تصویب :
1355/02/06
تاریخ ابلاغ :
1355/02/22
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :