جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


حکم شماره 3-8/1/39*

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون به موجب ماده 1 لایحه قانون انتقال املاک وخالصجات دولتی مصوب 1331 ازاول آذر1331 املاک وخالصجات دولتی ازوزارت دارائی منتزع وضمیمه وزارت کشاورزی شده ودرماده مزبورتصریح گردیده که وصول مطالبات وانجام تعهدات مربوط به آنهابه عهده وزارت کشاورزی است بنابراین اگرکسی (بعنوان اینکه بموجب قراردادازحقوق وزارت دارائی نسبت به خالصه ای در دادگاه دفاع نموده وحکم به نفع آن وزارت صدوریافته و بایستی بموجب قرارداد مزبورصدی دوازده محکوم به رابپردازد) در این صورت بعد از وضع قانون مزبوربایستی دادخواست بطرفیت وزارت کشاورزی تقدیم کند نه وزارت دارائی .

مرجع :
مجموعه رویه قضائی ،تالیف احمدمتین
فروردین ماه سال 1340 چاپ آفتاب

10


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3
تاریخ تصویب :
1339/01/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :