جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

رای دادگاه
بموجب دادنامه شماره 1618 مورخ 14/6/74درپرونده کلاسه 75/18/574 صادره از شبعه 18 دادگاه عمومی تهران آقای (الف ) با اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 247950 مورخ 28/12/74 به مبلغ بیست میلیون ریال به تحمل یکسال حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی محکوم گردید و در تاریخ 5/7/75 آقای (ب ) به عنوان شاکی در دادگاه بدوی حاضر و ضمن ارائه لاشه چک مورد شکایت ویک برگ لایحه از شکایت خود گذشت نمود علیهذا با توجه به مراتب فوق و قابل گذشت بودن اتهام انتسابی دادگاه مستندا" به ماده 11قانون صدور چک و به تجویز بند 2ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه شماره 1618 مورخ 14/6/75 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی تهران نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. مقرر است دفتر بدوا" شرحی به زندان مرقوم گردد تا چنانچه زندانی فوق الذکر به علت دیگری در بازداشت نباشد فورا" آزادو سپس پرونده از آمار کسر وبه مرجع محترم بدوی اعاده شود.
رئیس شعبه 00دادگاه تجدیدنظراستان ... مستشاردادگاه

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1618
تاریخ تصویب :
1374/06/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :