جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 6ت /74/1041
تاریخ : 11/10/74
شماره دادنامه : 1132
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادنامه تجدیدنظردادگستری استان تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف )) به وکالت از طرفی آقای (ب ) از دادنامه شماره 884 مورخ 4/10/74 صادره از شعبه 96دادگاه عمومی تهران با توجه به فتوکپی نامه غیرمورخ آقای (خ ) (شاکی پرونده تجدیدنظرخوانده ) به عنوان آقای (د) وکیل خود مبنی براینکه ((چون خانم ((د)) کلیه وجوه بزهکاری آقای (ب ) را پرداخت نمودند کلیه حقوق وهزینه چکهای تحویلی به حضرتعالی به شماره های 25162539/4/72 (چک مورد شکایت ) و24167530/3/72و162533 مورخ 25/3/73 متعلق به خانم (ه) می باشد و بنده هیچگونه ادعائی نسبت به وجوه چکهای فوق ندارم )) و دلایل ابرازی از ناحیه (ه) (برگ 122121 پرونده ) حکایت از دریافت مطالبات خود از مشارالیها و انتقال حقوق خود به وی دارد و باعنایت به تبصره ذیل ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب آذر72 که مقرر داشته هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگر انتقال دهد یا حقوق خود را اعتراض تجدیدنظرخواه به دادنامه موصوف وارد بوده با نقص آن حکم به موقوفی پیگرد جزائی صادر و اعلام می گردد در مورددعوی ضرروزیان با توچه به ماده بند1ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی چون خانم (ه) قائم مقام خواهان بدوی محسوب می گردد و از طرفی موضوع ضرر و زیان نیازبه تحقیقات بیشتری دارد. لهذا مقررات دفتر با تعیین وقت رسیدگی تجدیدنظرخواه و خانم (ه) در موعد معینه جهت رسیدگی دعوت و پرونده کلاسه 11/36/536 جهت ملاحظه و پس از وصول به نظر رسد. شرحی نیز به ندامتگاه نوشته شود که چنانچه متهم (تجدیدنظرخواه ) به علت دیگری بازداشت نباشد فورا" آزاد گردد.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان مستشاران دادگاه

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
تجدیدنظرخواهی آقای (ب ) با وکالت آقای (الف ) وکیل دادگستری نسبت به دادنامه 4884/10/74 صادره از شعبه 96 دادگاه عمومی تهران در قسمت راجع به ضرر و زیان ناشی از صدورچک بلامحل شماره 162539 25/4/72 بانک 000 موضوع دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی به مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه چک مورد شکایت به نظر دادگاه بلاوجه وغیر صائب است. اعتراضات و دلایل ابرازی در مورد این که چک مذکور امانی بوده و تجدیدنظرخواه بابت آن بدهی به تجدیدنظرخوانده ندارد غیر مدلل است و مستند به دلایل اثباتی نیست 0 تایید اخذ مقداری پول خارجی (فرانک ) صرفنظر از میزان آن و نیز وجود چک در ید شاکی که علی الظاهر دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده چک دارد و نیز مندرجات دادنامه شماره 799/2 شعبه دوم دیوان عالی کشورکه مفید این معنی می باشد دلیل مدیونیت تجدیدنظرخواه است و علیهذا دادنامه صادره در این قمست مورد تایید بوده و ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه مذکور در قسمت حقوقی و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک تایید واستوار می گردد.
مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1132
تاریخ تصویب :
1374/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :