جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

بتاریخ : 13/10/74
پرونده کلاسه : 141/74/2148

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) دایر بر صدورچک بلامحل که با توجه به گواهی شماره 17/2670 مورخ 7/10/74 صادره ازبانک 000 شعبه ... (بانک محال علیه ) تاریخ چک 30/8/76 می باشد لذا بلحاظ عدم احراز جنبه کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.قرارصادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 1041 مورخ 12/10/74صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران با توجه به اقدامات انجام نظربه گذشت تجدیدنظرخواه وارائه چک مورد شکایت ازطرف تجدیدنظر خوانده مستندا" به ماده 159 قانون تعزیرات وماده 11 قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می شود.
مستشاران شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2148
تاریخ تصویب :
1374/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :