جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

پرونده کلاسه :74/22/251881/11/74
شماره دادنامه : 53351/12/74
مرحع رسیدگی : شعبه 22 دادگاه عمومی کرج مستقر در فردیس

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) شغل کاسب باسواد اهل همدان ساکن کرج ، مذهب اسلام تبعه ایران بدون سباقه محکومیت کیفری دارای عیال واولاد دایر به ارتکاب صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 17474093/3/74 به مبلغ ده میلیون ریال از حسابجاری شماره 1200 بانک 000 شعبه ... با عنایت به شکایت شاکی و دادخواست ضرر و زیان به مبلغ چک فوق الذکر گزارشات پاسگاه انتظامی فوکپی مصدق چک مورد شکایت فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و اظهارات و مدافعات غیر موجه نامبرده و سایر قرائن وامارات موجود منعکس در پرونده اتهام وی به نظر دادگاه محرز و مسلم است. باستناد ماده 7 قانون صدور چک مصوب 11/8/1372 و با رعایت بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی از نظر نداشتن پیشینه محکومیت قطعی موثر مشارالیه را به سه ماه و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزرا ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک شماره 17474094/3/74 به نفع صندوق دولت و پرداخت مبلغ ده میلیون ریلا به نفع شاکی خصوصی محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیندظر در دادگاههایا تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ... محاکم عمومی ...

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 3351 5/12/73 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی کرج مستقر در فردیس با توجه اظهارات تجدینظرخواه در جلسه مورخ 5/12/75 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی کرج مستقر در فردیس با توجه به اظهارات تجدید نظرخواه در جلسه مورخ 2/4/75 این دادگاه مبنی بر اینکه درخواست نموده مبلغ ده میلیون ریال که به عنوان وجه الضمان درصندوق سپرده دادگستری تودیع نموده عر عوض وجه چک مورد شکایت به شماره 473093 مورخ 17/2/74 به دارنده آن آقای (ب ) پرداخت شود لذا به تجویز ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک دادگاه مستندا" به 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است در مورد تقاضای آقای (ب ) به خواسته مطالبه خسارت از قبیل هزینه دادرسی و غیر آن چون در دادنامه تجدیدنظرخواسته اشاره ای به خواستهه وی نشده و در خصوص هزینه دادرسی و مطلق خسارات حکمی صادر گردیده محملی برای اظهارنظر این دادگاه وجود نداردوپرونده در خصوص درخواست متقضای از باب مطالبه خسارت کماکان مفتوح می باشد و دادگاه محترم بدوی عندالاقتضاء ادر این خصوص اقدام خواهد کردو در خصوص استرداد وجه قبض سپرده شماره 686422/8/72 ضمیمه پرونده به ذینفع دادگاه محترم بدوی دستور مقتضی صادر خواهد فرمود.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان مستشاردادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3351
تاریخ تصویب :
1374/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :