جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

بتاریخ : 29/3/75
پرونده کلاسه : 42321775
شماره دادنامه : 29196/3/74
مرجع رسیدگی : شعبه 217 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در مورد اتهام آقای (الف ) دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 25105057/12/74 به مبلغ 000/000/50 ریال بانک 000 شعبه ... 0 تهران که چک مورد نظر در مورخ 22/12/74 به بانک ارائه به علت کسر موجودی برگشت خورده است لذا با عنایت به شکایت شاکی ، تصویر چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه ،نحوه ظهارات ومدافعات و اقرار متهم و سایر قوانین و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده به نظر دادگاه محرز و مسلم بوده ومستندا" به ماده 7 قانون صدور چک نامبرده فوق به تحمل 6ماه حبس و پرداخت یک چهارم کسر موجودی وجه چک به عنوان جزای نقدی محکوم می گردد رای صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظرمرکز استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ... دادگاه عمومی ...

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر:
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه آقای (الف ) وجه چک مورد شکایت را که به اتهام صدور بلامحل آن به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به حبس و جریمه نقدی محکوم شده است تودیع نموده و قبض آن به شماره 56532 مورخ 22/3/75به مبلغ پنجاه میلیون ریال پیوست پرونده می باشد و وکیل او آقای (ن ) ضمن اعتراض به دادنامه مرقوم درخواست کرده وجه تودیع شده به شاکی پرونده (تجدیدنظرخوانده ) پرداخت شود وبا این درخواست خواستار صدور قرار موقوفی تعقیب قضیه گشته است بنابراین مستندا" به 12 قانون صدور چک" href="/tags/62630/ماده-12-قانون-صدور-چک/" class="link">ماده 12 قانون صدور چک بلامحل قرار موقوفی تعقیب قضیه را با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید. دفتر مراتب جهت دریافت وجه چک تجدیدنظر خوانده ابلاغ شود رای صارده قطعی است.
رئیس دادگاه ... مستشار دادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
196
تاریخ تصویب :
1374/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :