جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

پرونده کلاسه :211/75/1520
شماره دادنامه : 867
مرجع رسیدگی : شعبه 212 دادگاه عمومی تهران مستقردرمجتمع قضائی شمیران

رای دادگاه
در پرونده پیوست آقای (الف ) شکایتی را علیه آقای (ب ) دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل شماره 343047مورخ 30/7/74 عهده بانک 000 به مبلغ 000/000/30 ریال و شماره 951849 مورخ 10/6/74 عهده بانک 0000 به مبلغ 000/000/30 ریال مطرح کرده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وملاحظه دفاعیات متهم که طی لایحه ثبت شده شماره 23424/2/75 مطرح نموده نظر به اینکه به صراحت اصول اسناد در ید شاکی اعم از اصل دو فقره چکها و گواهینامه های عدم پرداخت صادره از بانکهای محال علیه اتهام متهم ثابت به نظر می رسد فلذا دادگاه به استناد مواد2 و 7 قانون صدور چک بلامحل حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 000/500/12 ریال به میزان یک چهارم مبلغ چک بابت جزای نقدی صادر و اعلام می دارد.رای صادره با توجه به لایحه تقدیمی متهم به شماره 424 مورخ 23/2/75 حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر دادگستری استان تهران قابل اعتراض می باشد.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) با وکالت خانم (ج ) وکیل دادگستری از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 2867/8/75صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در اثر شکایت تجدید نظرخوانده آقای (الف ) به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل جمعا" به مبلغ پنجاه میلیونی ریال به تحمل شش ماه حبس و جزای نقدی معادل یک چهارم بالاترین وجه چک مورد شکایت محکوم شده است با توجه به لایحه اعتراضیه وکیل تحدیدنظرخواه و ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی پرونده طی لایحه مورخ 9/3/75خود که به شماره 9601/3/1375 ثبت دفتر دادگاه صادر کننده دادنامه تجدید نظرخواسته شده است به جهت اجرا گذاشتن چکهای مورد شکایت ازطریق اجرای ثبت از شکایت کیفری خود صرفنظر کرده با استرداد شکایت کیفری خواستار وجوه آنها که از سوی تجدیدنظرخواه در حساب سپرده دادگستری تودیع شده است گشته است و اجرای ثبت شمیران هم طی نامه مورخ 5/3/75 با اشاره به قبض سپرده مورد تقاضای تجدیدنظر خوانده خواستار توقیف آن شده است بنابراین دادگاه اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و مستندا" به 12 قانون صدور چک" href="/tags/62630/ماده-12-قانون-صدور-چک/" class="link">ماده 12 قانون صدور چک به جهت اعلام انصراف شاکی از شکایت کیفری بانقض دادنامه مرقوم قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می شود.
مستشاران شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
867
تاریخ تصویب :
1375/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :