جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

کلاسه پرونده :74/3484
شماره دادنامه :75/122
تاریخ :18/6/75
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه عمومی استان تهران

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) دایر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 34049مورخ 10/8/74 عهده حساب جاری شماره 563/1895 بانک سپه شعبه ... نظر به شکایت شاکی ، گزارش مامور انتظامی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت مورخ 11/8/74 بانک محال علیه و سایر محتویات پرونده دادگاه وقوع بزه انتسابی را از ناحیه متهم محرز و مسلم تشخیص می دهد و مستندا" به مواد 3 و10 قانون صدور چک بلامحل مصوب 16/4/1355 و اصلاحات بعدی متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت 5000000 ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک شماره 434049 محکوم می نماید این رای حضوری و ظرف 20روز ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درمورد دادنامه فوق الذکر:
ایراد و اعتراض موثری که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 122 مورخ 18/6/75 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران راایجاب نماید از سوی تجدیدنظرخواه آقای (الف ) به عمل نیامده است زیرا گذشته از اینکه در متن چک مستند شکایت قید امانت به عمل نیامده است مشارالیه در تحقیقات و رسیدگی به دادگاه اتهام منتسبه وصدور چک موضوع شکایت را پذیرفته و برای پرداخت وجه آن یک ماه هم از دادگاه محترم بدوی مهلت خواسته ولی با وصف مهلت اعطائی وانقضای آن نسبت به پرداخت وجه وجلب رضایت تجدیدنظرخوانده (شاکی پرونده ) اعلام نکرده است بنابراین دادنامه یادشده مطابق محتویات پرونده و با لحاظ اینکه چک مزبور از حساب مسدود صادر شد و مجازات آن حداکثر مجازات مندرج در قانون می باشد صحیحا" و با رعایت موازین قانونی اصدار یافته و موجبی برای اعمال تخفیف و محکوم علیه تجدید نظرخواه که خواستار آن گشته است به نظر نمی رسد فلذا دادگاه با رد اعتراض مشارالیه دادنامه یاد شده را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران دادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
122
تاریخ تصویب :
1375/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :