جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 19/5382/33
شماره دادنامه : 126
تاریخ : 24/11/74
مرجع رسیدگی شعبه 33 دیوانعالی کشور فرجامخواسته دادنامه شماره 41495/10/74 صادره ازشعبه :12 دادگاه عمومی تهران تاریخ ابلاغ دادنامه فرجامخواه :13/10/74تاریخ وصول دادخواست فرجامی :19/10/74
خلاصه جریان پرونده : کلاسه 743367 در خصوص اتهام آقای (الف )22 ساله دایر به صدوردو فقره چک تضمینی به شماره های 30/9/3074/9/74و 3080402/9/74 جمعا" به بملغ پنجاه میلیون ریال با توجه به شکایت بانو000 و گواهی عدم پرداخت بانک حوالله شده و با عنایت به اظهارات متهم که دو فقره چک موضوع پرونده را بابت ضمانت دو فقره چک برادرش آقای ... صادر نموده که مورد تایید بانو000قرار گرفته به هر حال صدور چک تضمینی از جانب متهم برای دادگاه محرز است وعمل وی با مواد 3و13 قانون صدور چک منطبق می باشد و لذا بزه انتسابی به متهم برای دادگاه محرز است و لذا دادگاه متهم را به دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده ودر خصوص دادخواست از جانب مدعی خصوصی علیه خوانده دایربرمطالبه وجه دو فقره چک یاد شده فوق به مبلغ پنجاه میلیون ریال وهزینه دادرسی با توجه به محکومیت کیفری متهم ، دادگاه به تبع امرکیفری خود را صالح دانسته و با توجه به شکایت خواهان و گواهی عدم پرداخت از جانب بانک مربوطه وجه دو فقره چک موضوع درپرونده صادر نموده که در فرجه قانونی از جانب متهم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده در شعبه 33 دیوان عالی مطرح نتیجه آن اعلام می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده بردادنامه شماره 41495/10/74فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن درخواست تجدیدنظر با هیچیک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب سال 72 انطباق ندارد و با رد درخواست تجدیدنظرحکم شماره فوق دادگاه یاد شده ابرام می گردد. پرونده به مرجع مربوط عودت داده می شود.
عضو معاون 000 عضومعاون 000
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
126
تاریخ تصویب :
1374/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :