جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 65/74/1170
شماره دادنامه : 1310
تاریخ : 14/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1(الف ) 2(ب ) 3(ج )ازدادنامه شماره 291260/8/74 صادره از شبعه 211 دادگاه عمومی تهران اولا" در مورد آقای (الف ) نظر به اینکه از سوی نامبرده اعتراض موثر وموجهی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید به عمل نیامد و بر دادنامه معترض عنه از حیث رعایت ضوابط قانونی خدشه و ایرادی وارد نیست لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد مشارالیه اساسا" فاقداشکال قانونی تشخیص و عینا" تایید و استوار می گردد. ثانیا" در باب تجدیدنظرخواهی آقای (ب ) نظر به اینکه تجزیه مجازات حبس تعیین شده در موردی و تبدیل آن به حبس و جزای نقدی وجاهت قانونی نداردوبا توجه به اینکه دادگاه اعمال ماده 22 را در مورد متهم موصوف ضروری دانسته لذا در مورد مشارالیه نیز 6ماه حبس تعزیری تاییدواستوار می گردد و جزای نقدی مذکور در حکم به لحاظ اینکه وجاهت قانونی ندارد و با توجه به اینکه دادگاه اعمال ماده 22 را در مورد متهم موصوف ضروری دانسته لذا در مورد مشارالیه نیز 6ماه حبس تعزیری تایید واستوار می گردد و جزای نقدی مذکور در حکم به لحاظ اینکه وجاهت قانونی ندارد حذف می شود. ثالثا" در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ج ) نیز با توجه به مندرجات لایحه تجدیدنظر، وی مدعیست که در اثر بی اطلاعی نتوانسته به موقع دادخواست ضرر و زیان تسلیم دادگاه نماید که این درخواست قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر رانداشته و نامبرده ارشاد قانونی می گردد که طبق مقررات نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نمایند.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاران دادگاه ... 0
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1310
تاریخ تصویب :
1374/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :