جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 75/1311
شماره دادنامه : 75/1378
تاریخ : 3/7/75
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران 0

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) دایر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 367628 مورخ 21/6/75عهده حساب جاری شماره 70199 بانک ملی ایران شعبه ... نظر به شکایت شاکی ، اقرار صریح متهم و فتبوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت مورخ 21/6/75 بانک محال علیه و سایر محتویات پرونده ، دادگاه وقوع بزه انتسابی را از ناحیه متهم محرز ومسلم تشخیص ومستندا" به مواد3و7 قانون صدور چک بلامحل مصوب 16/4/1355 و اصلاحات بعدی موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت 1875000ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه شماره 397627 محکوم می نماید این رای حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظرتهران می باشد.
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی
دادنامه شماره 31348/7/75
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... نسبت به دادنامه شماره 75/1378 مورخ 2/7/75 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران نظربه اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است چک مورد شکایت وعده دار بوده و دلیل این مدعا را زندانی بودن در تاریخ سررسید چک اعلام کرده است با توجه به استعلام به عمل آمده از زندان و پاسخ واصله از دفتر اجرای احکام بازداشت مبنی بر اینکه 000 فرزند... ازتاریخ 25/5/75 ازطرف شعبه 218دادگاه عمومی تهران بازداشت و در تاریخ 17/11/75 از زندان آزاد شده است و با توجه به تاریخ چک موردشکایت که 21/6/75می باشد بر دادگاه محرز و مسلم است که چک مورد نظر به صورت وعده داربوده علیهذا عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک می باشد و دادگاه با حذف جزای نقدی مقرر در دادنامه یاد شده و رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه مرقوم را اصلاح و نتیجتا" تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران دادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1378
تاریخ تصویب :
1375/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :