جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

شماره دادنامه : 825
تاریخ : 12/6/75
شماره پرونده : 75/818
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران 0

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... فرزند... به طرفیت آقای ... 0 نسبت به دادنامه 2856/4/75 شعبه 22 دادگاه عمومی ... که به موجب آن به اتهام صدور چک سفید امضاء در حدود ماه 7 ناظر به ماده 3 قانون صدور چک مصوب 11/8/72 به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک مورد شکایت به شماره 8583370/1/75 محکومیت حاصل کرده است نظر به لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده اتهامی از آنجا که چک منظور بنا به موادای شهادت شهود و نظریه کارشناسی مرجوع الیه سفید امضاء بودهاست بنابراین عمل وی موافق ماده 13 قانون صدور چک مذکور بوده و تعقیب و مجازات وی در حدود مواد3و7 قانون مورد نداشته است لذا با قبول اعتراض مستندا" به مقررات ماده 13دادنامه مورد ا عتراض را با تعیین مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت آن به جای شش ماه حبس و پرداخت یک چهارم آن تایید می نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان مستشاران دادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
825
تاریخ تصویب :
1375/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :