جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 75/1130
شماره دادنامه : 26357/4/75

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) مبنی بر صدور چک بلا محل به شماره 10957672/6/73 که در مورخه 19/11/73 اعلام شکایت نموده و شکواییه تا کنون بدون اقدام در دست خود شاکی بوده که صرفنظر از این موضوع باتوجه به اظهارات شاکی که این چک را یک ماه قبل از موعد از شخص دیگری به نام آقای ... دریافت نموده وبا وجودی که چک مربوط به قبل از قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک نیز می باشد. به لحاظ عدم احراز وقوع بزه ، رای برائت صادر و اعلام می گردد و رای ظرف مدت بیست روز پس از بالغ از طرفل شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
اعتراض آقای (الف ) و شاکی پرونده به قرار منع پیگرد قضیه که با استدلال اینکه چک مورد شکایت وعده دار بوده ومشمول صدور چک در تاریخ 11/8/72 اصلاح شده است در حالی که چک مورد شکایت مشارالیه به تاریخ 10/6/73 می باشد و اگر طبق گفته شاکی چک یک ماه قبل از تاریخ آن به او داده شده باشد مصداق وعده دار" href="/tags/8158/چک-وعده-دار/" class="link">چک وعده دار و از مواردماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک می باشد که قابل تعقیب کیفری است فلذا دادگاه با نقض قرار یاد شده که به صورت رای برائت بدون تحقیق از مشتکی عنه و رسیدگی اصدار یافه است مقرر می دارد که پرونده جهت رسیدگی در ماهیت وموضوع شکایت تجدیدنظرخواه به دادگاه محترم بدوی فرستاده شود.
مستشاران دادگاه ... 0
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
357
تاریخ تصویب :
1375/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :