جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

کلاسه پرونده : 92216/74
شماره دادنامه : 261706/12/74

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه آقای (ب ) دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به صورت وعده دار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال به شماره 20908595/10/74 بشرح محتویات پرونده بدین توضیح که شاکی مدعیست چک را از شخص ثالثی گرفته و چهارماه نیز وعده داشته و متهم در مقام دفاع اظهار می دارد که چک را در تاریخ 2/7/74 از او سرقت نموده ومشارالیه در تاریخ 20/9/74 اعلام شکایت نموده مضافا" برابر گواهی دادگاه شعبه 18 که پرونده سرقت چک در آنجا مطرح بوده شاکی نتوانسته ادعای خود را ثابت نماید و به همین جهت پرونده مختومه گردیده لذا با توجه به مراتب فوق و شکایت شاکی خصوصی وملاحظه اصول ومستندات شاکی ونظر به گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه دادگاه ادعای شاکی را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 13 از قانون صدور چک متهم را محکوم به پرداخت دویست هزار ریال نقدی در حق دولت می نماید حکم صادره حضوری و در محدوده مقررات قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان را دارد و ارشادا" اعلام می گردد شاکی می تواند جهت وصول طلب خود دادخواست تنظیم و مطالبه نماید.
دادرس دادگاه شعبه ...

رای شعبه 1 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب )ازدادنامه شماره 261706/12/74 که منجر به صدرو حکم محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت بزه انتسابی صدور چک بلامحل گردیده با توجه به جامع محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض و بی اعتباری رای دادگاه بدوی باشد از ناحیه متهم به عمل نیامده و دادنامه بدوی صحیحا" صادر ایرادات نیز منطبق با هیچیک از حقوق مواد 25 و 18 قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب نمی باشد علیهذا رای بدوی تایید می گردد.
مستشاران دادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1706
تاریخ تصویب :
1374/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :