جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

کلاسه پرونده :75/115/272و401
شماره دادنامه : 332و333
تاریخ : 27/4/75
مرجع رسیدگی : شعبه 115 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص آقای (الف ) به صدور یک فقره چک بلامحل (وعده دار) به شماره 20577881/3/75 بانک ملی ایران به مبلغ 000/500/70 ریال نظر به شکایت شاکی و ملاحظه اصول مستندات وی ونظر به اینکه متهم دفاع مناسبی در رد اتهام منتسبه معمول نداشته لذادادگاه بزه انتسابی به وی را محرز تشخیص و به استناد ماده 13 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و با احتساب ایام بازداشت قبلی و تادیه مبلغ 70500000 ریال بابت ضرر و زیان مدعی خصوصی و پرداخت مبلغ 1355000 ریال بابت هزینه دادرسی به خواهان محکوم می نماید. این رای حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ... 0

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درمورد دادنامه فوق الذکر
کلاسه پرونده : 55821035
شماره دادنامه : 321
تاریخ : 5/8/75
مرجع رسیدگی : شعبه 35دادگاه عمومی تهران 0

خلاصه جریان پرونده : خانم (ب ) با مراجعه به مجتمع قضائی 000برعلیه آقای (الف ) طرح شکایت کرده دایر بر اینکه چکی به مبلغ 70500000 ریال به حواله کرد بانک ملی ایران صادر کرده که به خاطر کسر موجودی برگشت خورده و از پرداخت وجه آن خودداری می کند، پرونده پس از تشکیل و تنظیم به شعبه 115 دادگاه عمومی تهران ارجع شده ، دادگاه پس از انجام تحقیقات و اخذ توضیحات لازمه و آخرین دفاع از متهم و اعلام ختم دادرسی اقدام به صدور رای کرده که بشرح زیر خلاصه می شود: در خصوص اتهام آقای (الف ) به صدور یک فقره چک بلامحل به مشخصات مزبور در حکم ، نظر به شکایت شاکیه ومستندات وی در دفاع غیر مناسب متهم بزهکاری وی را محرز دانست و به استنادماده 3 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و تادیه مبلغ چک و هزینه دادرسی در حق شاکیه محکوم کرده است ، محکوم علیه پرونده توسط وکیل خود نسبت به حکم صادره اعتراض کرد که پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وی به دادگاه تجدیدنظراستان ارسال و با صدور قرار عدم صلاحیت دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه به هنگام مشاوره قرائت می شود.
هیات عشبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرات گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی درباره دادنامه شماره 232ک 27/4/75تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

بسمه تعالی
با عنایت به محتویات پرونده دادگاه بدوی با اسناد ادله ، حکم محکومیت صادر کرده محکوم علیه معترض در مقام تجدیدنظرخواهی دلیلی را که موجب نقض حکم صادره باشد ارائه نکرده است لذا دادنامه مزبور عاری از اشکال به نظر می رسد و در حدود تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده ایرادی بر آن به نظر نمی رسد نتیجتا" رای صادره ابرام می گردد.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
333
تاریخ تصویب :
1375/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :