جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

پرونده کلاسه : 23/75/280 ک
شماره دادنامه : 203291/3/75

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای (الف ) علیه خانم (ب ) دایر بر صدور یک فقره چک امانی به مبلغ ششصد هزار ریال به پرونده حقوقی مربوطه طی شماره 000 در شعبه محترم محاکم عمومی کرج در حالی رسیدگی باتوجه به محتویات پرونده در مورد امان یبودن ان بلحاظ عدم کفایت دلیل و جرم نبودن موضوع رای به برائت خانم (ب ) صادر واعلام می گردد. در مورد شکایت شاکی در مورد چک 175 هزار تومانی در پرونده کلاسه 75/23/260ک جداگانه اظهارنظر خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس دادگاه ...

رای شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان درخصوص دادنامه فوق الذکر:
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) از دادنامه شماره 236 2/3/75 شعبه 33دادگاه عمومی کرج نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه وموثری که نقش دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگیهای معموله ومحتویات پرونده ایراد و اشکال به دادنامه مذکور نیست و درخواست تجدیدنظرمنطبق باهیچیک از شقوق ماده 25و ماده 18 قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب نمی باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظر، رای بدوی تایید می گردد.
رئیس 000پنجم دادگاه تجدیدنظر مستشاردادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3291
تاریخ تصویب :
1375/03/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :