جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :4/2/73
شماره فرجامی :456322
شماره دادنامه :73/20
مرجع رسیدگی :شعبه 20دیوان عالی کشور
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 72/15999/10/72 صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری یک کرج

رای دادگاه
طبق مندرجات اوراق پرونده آقای (الف ) به اتهام اصدار چک بلا محل شماره 18216638/3/72 تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 16 دادگاه کیفری یک کرج در خاتمه رسیدگی با احراز مجرمیت و صدور دادنامه شماره 72/15999/10/72 نامبرده را باستناد ماده 7 قانون صدور چک به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت 2250000 ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک محکوم نموده است. محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظردارد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظربه این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز وارواق پرونده ونظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد: نظر به اینکه در دفاع از اتهام و در جریان دادرسی اظهار شده که چک مورد اتهامامانی بوده ووجه آن پرداخت گردیده و در جهت اثبات ادعای مزبور به شهادت شهود استناد شده و با توجه به مندرجات صورتجلسات دادرسی واوراق پرونده بدون رسیدگی به مدافعات به اصدار حکم مبادرت و با این ترتیب بلحاظ نقص تحقیقات اعتراض واردمی باشد حکم تجددینظرخواسته نقض ورسیدگی مجدد باستناد بند(ب ) ماده 6 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب 1372 رسیدگی مجدد به شعبه 16 دادگاه کیفری یک کرج (دادگاه صادرکننده حکم منقوض ) ارجاع می شود.
رئیس دادگاه ... عضومعاون 000
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
20
تاریخ تصویب :
1373/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :