جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

شماره 209ـ ق 25/7/1379
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح لزوم حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری درشعب اخذ رای که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 30/5/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان ومتن تصویب گردید به دلیل عدم اظهار نظر شورای نگهبان درمهلت مقرر در اصل نود وپنجم (95) قانون اسای ، دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره 33440 1/8/1379

وزارت کشور
قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری درشعب اخذ رأی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام مردادماه یکهزار وسیصدوهفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب وبدون ارائه نظر ازسوی شورای نگهبان درمهلت مقرر در اصل 94 قانون اساسی طی نامه شماره 209 ـ ق مورخ 25/7/1379واصل گریده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهورـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ به موجب این قانون ، هریک ازنامزدهای ریاست جمهوری به تنهائی ویا چند نامزد مشترکأ می توانند درهریک ازشعب اخذ رای ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء وهیاتهای اجرائی شهرستانها وبخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می توانند درشعب اخذ رای (ثابت وسیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت درانجام وظایف آنها حضورداشته باشند ودر صورت مشاهده تخلف ،مراتب راکتبأ به ناظرین شورای نگهبان وهیات نظارت شهرستان واستان مربوطه وستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند .حضور نمایندگان هریک ازنامزدها تاپایان اخذ رای وشمارش وتنظیم صورت جلسات بلامانع است وممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای ،اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده وجرم محسوب می گرددومتخلف به مجازات مقرر شده درتبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد .
مسوولین شعب اخذ رای موظفند ازحضور افراد غیر مسوول درشعب اخذ رای (افرادی که دراین قانون و قانون انتخاب ریاست جمهوری حضور آنها درشعب اخذ رای پیش بینی نگردیده است ) جلوگیری به عمل آورند ، تخلف ازاین موضوع جرم محسوب می گردد ومتخلف به مجازات مقرر شده درماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
تبصره 1ـدر صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از(6)نفر باشد، هریک ازنامزدها می توانند فقط به ازاء هردوشعبه اخذ رای یک از نامزدها می توانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ رای یک نفر نماینده معرفی کنند.
تبصره2ـ نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدهادر شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند . فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد . کلیه هزینه های اجرا ء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد .
تبصره 3ـ مسوول ستاد تبلیغات هریک ازنامزدها درشهرستان فردی است که یک هفته قبل ازشروع رای گیری کتبأ از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می شود .
تبصره 4ـ پرسنل نیروهای نظامی ، انتظامی واطلاعاتی نمی توانند ازطرف هیچ نامزدی ، نمایندگی یا نظارت داشته باشند .
تبصره 5ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از نامزدها ویا دخالت درکار هیاتهای اخذ رای ، بازرسان وناظران شورای نگهبان راندارند ودرصورت تخلف ازحوزه اخذ رای اخراج وبرابر ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد .
تبصره 6ـ این قانون ازتاریخ تصویب لازم الاجراست وآن قسمت ازقوانین ومقرارت مغایر بااین قانون لغو وبلااثر می گردد.
آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ سی ام مردادماه یکهزار وسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب وتاییدیه شورای نگهبان درمهلت مقرر دراصل نودوچهارم (94) قانون اساسی واصل نگردیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16221
تاریخ تصویب :
1379/05/30
تاریخ ابلاغ :
1379/08/10
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :