جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

شماره 33444 /ت 23371 هـ 1/8/1379
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورـ موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران
هیات وزیران درجلسه مورخ 27/7/ 1379 بنابه پیشنهاد مشترک شماره 6754ـ9مورخ 3/7/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وموسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران وبه استناد جزء(2ـ1)بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور ، آئین نامه اجرائی جزء یادشده رابه شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1ـ تعاریف :
الف ـ دامنه شمول : کلیه طرحهای عمرانی وپروژهائی که تأمین اعتبار آنها از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تامین وپرداخت می شوند ، مشمول این آئین نامه می باشند .
ب ـ تسهیلات مالی خارجی : هر نوع منبع ارزی که به صورت اعتبارات ارزی از خارج از کشور تامین شده وریسک آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عهده دولت ایران ( سیستم بانکی ـ شرکتهای دولتی ـ وزارتخانه ) باشد ، تسهیلات مالی خارجی خواهدبود .
ماده 2ـ انجام هرگونه معامله وانعقاد هرگونه قرارداد خارجی بیش ازیک میلیون (000/000/1)دلار با استفاده ازتسهیلات مالی خارجی که اعتبار آن از محل اعتبارات طرحهای دولتی تامین می شود ،برای طرحهای مشمول این آئین نامه تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (بادرج آگهی مناقصه درروزنامه های کثیرالانتشار وبادعوت ازپیمانکاران وسازندگان داخلی ) ویا بارعایت بند (ح) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379کل کشور (ترک تشریفات مناقصه ) ومفاد این آئین نامه مجاز خواهد بود.
ماده 3ـ به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در مواد یادشده به ترتیب زیر اقدام خواهد شد :
الف ـ انتخاب مشاور اصلی تایید صلاحیت شده وانعقاد قراردادلازم با آنها.
تبصره 1ـ شرح خدمات قرارداد منعقده شده بامشاوران موضوع بند (الف) دربرگیرنده اقدامات زیر توسط آنان خواهد بود :
1ـ بررسی وارایه گزارش توجیه فنی ، اقتصادی وزیست محیطی طرحی .
2ـ بررسی وتایید برنامه زمان بندی اجرای طرح .
3ـ بررسی، تعیین ویا تایید مشخصات فنی ماشین آلات وتجهیزات وفرایندهای مختلف تولید ،متناسب باعملکرد وظرفیت مورد انتظار طرح .
4ـ بررسی ، تعیین ویا تایید صلاحیت های فنی فروشندگان یا سازندگان ماشین آلات وتجهیزات اعم ازداخلی یا خارجی ودانش فنی با فناوری های مختلف .
5ـ بررسی واعلام نظر درمورد قیمتهای اعلام شده ازسوی سازندگان یا فروشندگان تجهیزات درمقایسه با سوابق قیمت ها درموارد مشابه .
6ـ نظارت برعملیات ساختمانی وتاسیساتی ازلحاظ کمی ، کیفی ، قیمت وگزارش آن .
7ـ نظارت برپیشرفت عملیات مختلف طرح برای حصول اطمینان از هماهنگی درپیشرفت کارها درانطباق بابرنامه زمان بندی مصوب وگزارش آن .
8 ـ نظارت بر نصب وراه اندازی برای اطمینان از بهره برداری بموقع درحد عملکرد ویا ظرفیت مورد انتظار طرح وگزارش آن .
تبصره 2ـ درهریک ازبخشهادرصورتی که مشاور تعیین صلاحیت شده ، وجود نداشته باشد وظایف مشاور مذکور دراین آئین نامه برعهده کارگروهی (کمیته ای) با عضویت حداقل سه نفر است توسط وزیر مربوط تعیین می شود .
ب ـ ارزیابی مناقصه وبازرسی فنی تجهیزات شامل :
1ـ تهیه گزارش از چگونگی انجام مراحل مناقصه وصحت آنها وگزارش مراحل عقد قرارداد وضمانت ها ازنظر انطباق باقوانین ومقرارت .
2ـ انتخاب بازرس یا بازرسان فنی تایید صلاحیت شده برای بازرسی کیفی وکمی حین ساخت وپیش ازحمل ماشین آلات وتجهیزات برای اطمینان ازانطباق ویژگیهای فنی وعملکردی آنها با مشخصات تعیین شده مورد انتظار .
این متن جایگزین تصویب نامه شماره 25178/ت 23371هـ مورخ 15/6/1379 می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16223
تاریخ تصویب :
1379/07/27
تاریخ ابلاغ :
1379/08/12
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران
موضوع :