جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شماره 33442/ت 23636هـ 1/8/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 27/7/1379 بنابه پیشنهادشماره 2008/105مورخ 3/6/1379سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد تبصره ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی ـ مصوب 1367 ـ تصویب نمود :
1ـ پرداخت فوق العاده جذب ونگهداری موضوع آئین نامه اجرائی ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی (موضوع تصویب نامه شماره 24373/ت244هـ مورخ 29/6/1373)، به مدت یک سال ازتاریخ 1/1/1379تا پایان 29/12/1379 تمدید می شود .
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گشور مکلف است تا پایان سال جاری ، تغییرات ضرایب مناطق محروم کشور موضوع قانون یاد شده راتهیه وجهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
3ـ پرداخت فوق العاده جذب ونگهداری مناطق محروم ، دورافتاده وجنگی از ابتدای سال 1380،منوط به تصویب وابلاغ ضرایب جدید محرومیت وجدول پرداخت مربوط خواهد بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16223
تاریخ تصویب :
1379/07/27
تاریخ ابلاغ :
1379/08/12
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :