جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

شماره 20532/ت 23099هـ 1/8/1379

وزارت صنایع ـ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 27/7/1379 بنابه پیشنهاد شماره 108508 مورخ 19/5/1379 وزارت صنایع وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
سقف اضافه کار ساعتی برای بیست درصد (20%) ازکارکنان فنی موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به میزان یکصدوهفتادوپنج (175) ساعت درماه تعیین می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16223
تاریخ تصویب :
1379/07/27
تاریخ ابلاغ :
1379/08/12
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :