جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/8/1379 بنا به پیشنهاد وزارت وزارت کاروامور اجتماعی وبه استناد ماده (143) قانون کار ـ مصوب 1369ـ تصویب نمود :
1ـ وزارت کاروامور اجتماعی برای صنایع چیت سازی بهشهر مدیر دولتی انتخاب نماید .
2ـ مدیر منتخب ، مادام که اختلاف کارگری درصنایع یاد شده ادامه دارد ، کارگاه رابه هرنحوی که متقضی بداند ، به حساب کارفرما اداره نماید.
3ـ مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5)ریال ازمحل تهسیلات بند 1ـ1 قسمت ((ب)) جدول شماره (1) پیوست آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1379کل کشور برای رفع مشکلات مالی صنابع یادشده وکمک به پرداخت حقوق کارگران وراه اندازی تولید دراختیار مدیر منتخب قرار گیرد .
4ـ مدیر منتخب مکلف است وضعیت بدهی ها ، مالکیت ، طرح بهبود وضعیت مدیریت را حداکثر ظرف یکسال مشخص وبرای فعالیت آینده صنایع یاد شده برنامه ریزی نماید.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16223
تاریخ تصویب :
1379/08/01
تاریخ ابلاغ :
1379/08/12
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :