جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

شماره 33767/ت 23529 هـ 3/8/1379

وزارت مسکن وشهرسازی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت اموراقتصادی ودارائی ـ معاونت رییس جمهوردر اموراجرائی ـ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در اداره امورمناطق جنگزده که براساس اصل یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد تصویبنامه شماره 63819/ت18551هـ مورخ 4/6/1376 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد :
باتوجه به پایان کار ستادهای بازسازی مناطق جنگزده (موضوع تصمیم نامه شماره 20/56067 مورخ 11/3/1376) ، بندهای (1)،(2)،(3)و( 4) تصمیم نامه شماره 70296 مورخ 1/10/1370 هیات وزیران لغو می شوند .
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16223
تاریخ تصویب :
1379/08/03
تاریخ ابلاغ :
1379/08/12
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :