جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 237ـ ق 2/8/1379
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 12/22/23370مورخ 31/5/1379 دولت درمورد اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که یک فوریت آن درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2/6/1379 تصویب شده بود ، درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 19/7/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی درعنوان ومتن تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است ، دراجرای اصل یکصدو بیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
شماره 34774 9/8/1379
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
(( قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1379 کل کشور) که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 27/7/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 237ـ ق مورخ 3/8/1379واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 وبندهای (الف) تبصره (45) و(ب) تبصره (29) و(هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور به شرح ذیل اصلاح می گردد :
1ـ ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح گردید :
ماده 60ـ به منظور ایجاد ثبات درمیزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام دربرنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وتبدیل دارائی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر وسرمایه گذاری وفراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه ، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل ازصادرات نفت خام اقدام های زیر رامعمول دارد :
الف ـ ازسال 1379مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده درجدول شماره (2) این قانون درحساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان (( حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام )) نگهداری می شود .
ب ـ درطول سالهای برنامه سوم توسعه ، درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام کمتر از ارقام مندرج درجدول شماره (2) این قانون باشد، دولت می تواند درفواصل زمانی سه ماهه ازموجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت منظور می گردد.
ج ـ به دولت اجازه داده می شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری وتامین بخشی ازاعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی وکارآفرینی صنعتی ،معدنی ، کشاورزی ، حمل ونقل وخدمات فنی مهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی واقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی وبانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات باتضمین کافی استفاده نماید .
د ـ استفاده ازوجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های بودجه عمومی دولت صرفا درصورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب وعدم امکان تامین اعتبارات مصوب ازمالیات وسایر منابع ، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است .
هـ ـ آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ووزارت اموراقتصادی ودارائی حداکثر ظرف مدت سه ماه ازتاریخ تصویب این قانون ، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
2ـ جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع پیش بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ارقام به میلیون دلار
سال 1378 1379 1380 1381 1382 1383
شرح
صادرات نفت خام 10951 0 1150 12864 11058 8/11578 8/12082
(( جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه ))
3ـ بند (الف) تبصره (45) قانون بودجه سال 1379 کل کشور به شرح ذیل اصلاح می گردد :
الف ـ مازاد عملکرد درآمد استانها درسال 1378نسبت به مصوب سال 1378 هراستان براساس آئین نامه تبصره ذیل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،ازمحل ردیف 503285 تا سقف ششصد میلیارد ( 000/000/000/600) ریال دراختیار استان قرار می گیرد .
حداقل پنجاه درصد (50%) این اعتبار به مناطق روستائی وتوسعه نیافته اختصاص خواهد یافت .
4ـ بندهای زیر به قسمت (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور اضافه می شود :
تا مبلغ یکهزار میلیارد ( 000/000/000/000/1) ریال به ردیف 503079 قسمت چهارم به منظور افزایش سقف اعتبارات بند (الف) تبصره (16) این قانون اضافه می گردد.
تا مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی اختصاص می یابد .
تا مبلغ هفت هزار میلیارد (000/000/000/000/7)ریال برای تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی ملی واستانی بنابر پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وتصویب هیات وزیران اختصاص می یابد .
5ـ تا مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال به اعتبار بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور اضافه می گردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزاروسیصدو هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 27/7/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16225
تاریخ تصویب :
1379/07/19
تاریخ ابلاغ :
1379/08/15
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :