جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

شماره 31694/ت23512 ک 23/7/1379

وزارت کشاورزی ـ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ـ
سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان
وزرای عضو شورای اقتصاد درجلسه مورخ 3/7/1379 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویبنامه شماره 18738/ت23225 هـ مورخ 10/5/1379 تصویب نمودند :
1ـ قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی ، باغی وگندم برحسب افت مفید و غیر مفید برای سال زراعی 1380ـ1379 به شرح جداول پیوست تعیین می گردد .
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت کشاورزی با رعایت قوانین ومقرارت مربوط ، تصمیمات لازم رادر زمینه ارگانهای مسؤول خرید ، تامین کننده تنخواه ، چگونگی ضمانت وبازپرداخت اعتبارات مورد نیاز ، تعیین هزینه های تبعی ومحل تامین زیان احتمالی خرید تضمینی اتخاذ وبر نحوه اجرای این تصویبنامه به صورت مستمر نظارت می نماید .
3ـ قیمت خرید تضمینی برنج پرمحصول ، اسفندماه سال جاری تعیین واعلام خواهد شد .
این تصویبنامه درتاریخ 18/7/1379به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
جدول شماره 1ـ قیمت تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 80 ـ 1379
واحد :کیلوگرم ـ ریال
محصول نرخ مصوب شرایط محصول
گندم 1050 حداکثرتا 10 درصد افت مقید و7درصد افت غیر مفید
بشرح جدول شماره (3)
گندم دوروم(1) 1155 مجاز حداکثر 4درصد افت مفید و2درصد افت غیر مفید
جو 800 با مشخصات وشرایط خرید سال زراعی قبل
ذرت دانه ای 890 با مشخصات وشرایط خرید سال زراعی قبل
چغندر قند(2) 252 با عیار 16 درصد
وش پنبه 2820
دانه آفتابگردان 2035
دانه سویا 1770
دانه روغنی گلزا 205
سیب زمینی ـ پائیزه انباری 437 مرغوب ، سالم ، بدون آفت زدگی ومواد خارجی
سیب زمینی ـ بهاره 479 مرغوب ، سالم ، بدون آفت زدگی و مواد خارجی
سیب زمینی ـ طرح استمرار 570 مرغوب ،سالم ، بدون آفت زدگی ومواد خارجی
پیاز ـ پائیزه انباری 377 مرغوب ، سالم ، بدون آفت زدگی ومواد خارجی
پیاز ـ بهاره 400 مرغوب ، سالم ، بدون افت زدگی ومواد خارجی
پیاز ـ طرح استمرار 420 مرغوب ، سالم ، بدون آفت زدگی ومواد خارجی
نخود 1870 سالم ، درجه یک درشت ، پاک وبدون هرگونه مواد خارجی درکیسه های 50
50 کیلو گرمی
عدس 2385 سالم ، درجه یک درشت ، پاک وبدون هرگونه مواد خارجی درکیسه های
50 کیلو گرمی
لوبیا چیتی 2240 سالم ، درجه یک درشت ، پاک وبدون هرگونه مواد خارجی درکیسه های
50 کیلو گرمی
لوبیا قرمز 2065 سالم ، درجه یک درشت ، پاک وبدون هرگونه مواد خارجی درکیسه های
50 کیلو گرمی
لوبیا سفید 2240 سالم ، درجه یک درشت ، پاک وبدون هرگونه مواد خارجی درکیسه های
50کیلو گرمی
1ـ سازمان تعاون روستائی ایران وسازمان غله موظفند گندم دوروم خریداری شده رابرای تحویل کارخانجات آرد کشور وبه منظور تبدیل به آرد سمولینا به صورت مجزاازگندم معمولی نگهداری نمایند.
2ـ درقبال تحویل هرتن چغندر قند ، بیست (20) کیلوگرم تفاله ، به نرخ هـ کیلوگرم بیست (20) ریال و2کیلوگرم قند ، به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می گردد .
جدول شماره 2ـ قیمت تضمینی محصولات باغی برای سال 80 ـ 1379
واحد : کیلوگرم ـ ریال
محصول نرخ مصوب شرایط محصول
سیب ممتاز (قرمز ـ طلائی ـ عباسی ) 1033 5ـ4 عدد یک کیلو
سیب درجه 1 (قرمز ـ طلائی ـ عباسی ) 830 6ـ 5 عدد یک کیلو
سیب درجه 2 ( قرمز ـ طلائی ـ عباسی ) 616 8 ـ6 عدد یک کیلو
سیب درجه 3( قرمز ـ طلائی ـ عباسی ) 270 10ـ8 عدد یک کیلو
خرما : ـ بسته بندهای 3 کیلو گرمی
حداقل قیمت 1160
حداکثر قیمت 1700
پرتقال 489 8 ـ 6 عدد یک کیلو (باجعبه )
لیمو شیرین درجه یک جنوب 496 10ـ8 عدد یک کیلو (با جعبه )
لیمو ترش هرمزگان 827 مرغوب وبدون لک (جعبه به عهده خریدار )
گریپ فورت سفید جنوب 331 باکارتن
نارنگی درجه یک مازندران (انشو) 475 باجعبه
نارنگی درجه یک رسمی شمال 372 باجعبه
انار 708 6ـ 5 عدد یک کیلو ، بدون ترک خوردگی ، داخل جعبه با کارتن
کشمش سبز وتیزابی 2910 بدون هسته وتحویل در بسته های 10کیلوئی با احتساب 5% افت
و16% رطوبت
انجیر خشک درشت اصطهبان 2478 با کارتن
برگه زردآلو (آفتابی ) 2553 درکارتن مخصوص
برگه زرد آلو (کالیفرنیائی ) 2853 درکارتن مخصوص
جدول شماره 3ـ قیمت تضمینی خرید گندم برحسب افت مفید وغیرمفید درسال زراعی 80 ـ1379

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16225
تاریخ تصویب :
1379/07/03
تاریخ ابلاغ :
1379/08/15
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان
موضوع :