جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 34755/ت 23624 هـ 9/8/1379
وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/8/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( موضوع نامه شماره 1347/319ـ 3517/105 مورخ 18/7/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) و به استناد بند « ز» تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 کل کشور آئین نامه اجرائی بند یاد شده را به طرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1 ـ حقا به های جدید عبارت از حق مصرف آبی است که به موجب تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب در دفاتر جزء جمع قدیم ثبت شده و یا به استناد حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر برای ملک یا مالک تعیین تکلیف نشده باشد .
ماده 2ـ اراضی نوآباد به اراضی گفته می شود که سابقه کشت آبی در آنها وجود نداشته اراضی موات بایرو دیم ) و یا اراضی آبی که دچار کمبود شدید آب بوده و با اجرای طرح های تامین و انتقال آب به این اراضی آب مورد نیاز ( بر مبنای الگوی بهینه مصرف آب ) به طور مطمئن تامین می شود .
ماده 3 ـ طرح های تامین و انتقال آب طرح هائی است که در قالب برنامه های تامین آب شبکه های آبیاری و زهکشی و طرح های کوچک تامین تامین آب شبکه های آبیاری و زهکشی و طرح های کوچک تامین آب به اجرا درآمده و یا در حال اجرا بوده و یا آماده اجرا می باشد .
ماده 4 ـ سهم آب تخصصی میزان آبی است که بر اساس وسعت الگوی کشت و امکانات آبی در قالب اسناد ملی آب وزارت نیرو ( سازمان مدیریت منابع آب ایران و سازمان های آب منطقه ای تعیین می گردد.
ماده 5 ـ حق اشتراک بر حسب نوع مصرف آب مصرفی و سهم آب تخصصی با توجه به میزان سرمایه گذاری ، ارزش افزوده زمین ، وضعیت کمی و کیفی منابع آب و شرایط منطقه ای در چهار چوب روش جاری توسط شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان ( حسب مورد ) پیشنهاد و به تایید وزارت نیرو می رسد .
ماده 6 ـ حق اشتراک متعلق به ملک است و دریافت حق اشتراک از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه به نام پرداخت کننده یا متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسائی حقی برای وی نسبت به ملک نخواهد بود.
ماده 7 ـ مبلغ حق اشتراک در قبال واگذاری انشعاب طی قرارداد منعقده بین وزارت نیرو ( شرکتها و سازمان های آب منطقه ای ) و متقاضی دریافت می شود .
ماده 8 ـ وجوه حاصل از اجرای این آئین نامه به حساب درآمد عمومی ردیف 594490 قسمت سوم قانون بودجه سال 1379 کل کشور واریز خواهد شد معادل وجوه حاصله از ردیف 503474 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور در اختیار وزارت نیرو ( شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای ) قرار می گیرد .
ماده 9 ـ شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای مکلفند با رعایت اولویت های زیر :
الف ـ نگهداری ، مرمت ، نوسازی و بهسازی ، شبکه های آبیاری موجود در منطقه طرح .
ب ـ نگهداری مرمت ، نوسازی ، و بهسازی سازه های آبی نظیر سد های مخزنی ، تنظیمی ، و انحرافی و سایر تاسیسات آبی حوزه آبریز در برگیرنده طرح .
ج ـ اجرای طرحهای تامین آب ، شبکه های آبیاری و زهکشی و طرحهای کوچک تامین آب که حق اشتراک وصول شده مربوط به آن طرحها می باشد .
وجوه دریافتی را بر اساس مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند .
ماده 10 ـ وزارت نیرو مکلف است در پایان سال 1379 عملکرد اقدامات انجام شده در خصوص اجرای این آئین نامه را به هیات وزیران گزارش نماید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16225
تاریخ تصویب :
1379/08/01
تاریخ ابلاغ :
1379/08/15
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :