جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

شماره 11680 / 79 /1 9/8/1379
مدیر محترم عامل شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور
بنا بر نظر ریاست قاچاق قوه قضاییه متن اصلاحی دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و از موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1379 جهت درج و نشر روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد .
رییس نهاد قوه قضاییه ـ محمود شیرج

مواد 11 ، 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1379 رییس قوه قضاییه حذف می شود و احکام صادره از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر خواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزائی است .
رییس قوه قضاییه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16236
تاریخ تصویب :
1379/08/09
تاریخ ابلاغ :
1379/08/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :