×

اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کل کشور

اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کل کشور

اصلاح-آئین-نامه-اجرائی-تبصره-3-قانون-بودجه-سال-1379-کل-کشورشماره 36936 / ت 23699 هـ 23/8/1379

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ18/8/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2838 هـ /ب مورخ 2/7/1379 ) تصویب نمود :
آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کل کشور ( موضوع تصویبنامه شماره 10733 /ت 22957 هـ مورخ 21/3/1379 ) به شرح زیر اصلاح می شود .
1 ـ در ماده 3 بعد از عبارت « توجیه اقتصادی طرحها » داخل پرانتز عبارت ( به استثنای طرحهای خود اشتغالی ) درج میشود .
2 ـ در ماده 15 بعد از عبارت « تعاونی بانوان » عبارت » که 70% آنها را زنان تشکیل می دهند » و بعد از عبارت « وزارت تعاون » عبارت « و دیگر نهادهای ذیربط » اضافه میشود .
3 ـ ماده 20 آئین نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف و تبصره 1 آن به تبصره تغییر می یابد :
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این آئین نامه که به معرفی طرحها به بانکهای عامل می پردازد موظفند حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1379 فهرست طرحها نیمه تمام خود که واجد شرایط مندرج در ماده 13 این آئین نامه می باشند به بانکهای عامل معرفی نمایند چنانچه مجموع سقف تسهیلات هر بخش نسبت به مبلغ تسهیلات مورد نیاز طرحهای نیمه تمام همان بخش مازاد داشته باشد با رعایت مفاد بند ی تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 دستگاههای اجرائی مرتبط با بخش نسبت به معرفی طرحهای جدید با اولویت طرحهای ویژه اشتغال برای جوانان منطقه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند .
دستگاههای اجرائی طرحهای متقاضیان را به انضمام گزارش توجیهی اقتصادی (به استثنای طرحهای خود اشتغالی ) مطابق سهم های مندرج در جداول پیوست این آئین نامه و میزان یارانه سود و کارمزد مربوط را به بانکهای عامل معرفی خواهند نمود . بانکهای عامل موظفند در مورد طرحهای موضوع بند الف ماده 13 این آئین نامه ظرف حداکثر 20 روز و در مورد طرحهائی که در بانکهای عامل سابقه ندارند ظرف حداکثر سه ماه فهرست طرحهای تایید شده خود را به دستگاه اجرائی ذیربط اعلام نمایند و حداکثر یک هفته پس از تکمیل مدارک نسبت به عقد قرارداد با صاحبان طرحها اقدام نمایند .
4 ـ در بند 3 ماده 23 به جای عبارت « با اولویت طرحهای نیمه تمام و با اشتغال زائی بیشتر » عبارت « با رعایت اولویت های مربوط » درج می شود .
5 ـ در تبصره های 1 و2 ماده 28 کلمه « سود» به واژه « کارمزدی » تغییر می یابد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16240

تاریخ تصویب : 1379/08/18

تاریخ ابلاغ : 1379/09/03

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.