×

تصویبنامه راجع به انتزاع محدوده منطقه مسکونی عالی شهر از شهرستان تنگستان و الحاق به دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان بوشهر

تصویبنامه راجع به انتزاع محدوده منطقه مسکونی عالی شهر از شهرستان تنگستان و الحاق به دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان بوشهر

تصویبنامه-راجع-به-انتزاع-محدوده-منطقه-مسکونی-عالی-شهر-از-شهرستان-تنگستان-و-الحاق-به-دهستان-حومه-بخش-مرکزی-شهرستان-بوشهرشماره 37055 / ت 21728 هـ 23/8/1379

وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 27/7/1379 بنا به پیشنهاد شماره 8927 /42/4/1 مورخ 23/5/1379 وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه های شماره 5453 /ت 21162 هـ مورخ 13/2/1378 و شماره 5831 /ت 21162 هـ مورخ 11/2/1379 و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب نمودند :
محدوده منطقه مسکونی عالی شهر در استان بوشهر طبق نقشه 250000 : 1 پیوست از محدوده تقسیمات دهستانی دلوار شهرستان تنگستان منتزع و به دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان بوشهر ملحق می شود.
این تصویبنامه در تاریخ 17/8/1379 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16240

تاریخ تصویب : 1379/07/27

تاریخ ابلاغ : 1379/09/03

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.