جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


حکم شماره 12853-31/1/16*

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق مفهوم ذیل ماده 290 و ماده 318 قانون تجارت دارنده سفته برهر تقدیر می تواند به دهنده آن رجوع کندهرچند نسبت به سفته پروتست نشده باشد

مرجع :
مجموعه رویه قضائی ،تالیف احمدمتین
فروردین ماه سال 1340 چاپ آفتاب

10
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12853
تاریخ تصویب :
1316/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :